Шляхецкія ваколіцы усходнебеларускіх губерняў 1783-1799 гг.

ШЛЯХЕЦКІЯ ВАКОЛІЦЫ ЎСХОДНЕБЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ

1783-1785 і 1798-1799 гг.

ЯЎГЕН АНІШЧАНКА

Цяжка ўявіць гістарычны радавод беларускай шляхты ў адрыве ад гэаграфп яе пражываньня, не гаворачы пра статыстычныя ўяўленьні тых асаблівасьцяў. Таму важна паглядзець на расьсяленьне ваколічнай шляхты паводле рэвізіяў 1783-1785 й 1798-1799 гг., праведзеных царскімі ўладамі ў межах Магілёўскай і Полацкай губерняў.

Пададзеныя зьвесткі былі сабраны з вусных дэклярацыяў саміх насельнікаў ваколіцаў і вымярэньняў землямераў Гэнеральнага межаваньня. Зямельныя плошчы пад ваколіцамі пэўным чынам перабольшаныя, бо шляхта карысталася палеткамі, у значнай меры, сумесна зь дзяржаваю, царквою, магнатам!. Але на свой час - гэта першыя суцэльныя й найболып дакладныя зьвесткі.

Са складзенай табліцы вынікае, што на ўсходнебеларускім абшары найбольшая шляхецкая супольнасць месьцілася ў Магілёўскай губерні. У 1783-1785 г. тут мелася 210 ваколіцаў (72% ад усіх 297) з 1619 шляхецкімі дымамі (86% ад ycix 1 863 двароў), у якіх пражывала 3287 сям'і або гаспадароў-мужчын (83% ад ycix 3934 сем'яў). Пры тым, што ўсюды на шляхецкі дым прыпадала прыблізна 2,2 гаспадары, полацкія пасяленьні больш дробныя - па 3 двары і 7 гаспадароў, тады як у Магілёўскай губерні ў сярэднім на ваколіцу прыпадае амаль удвая больш - па 8 дымоў і каля 15 гаспадароў.

У межах Полацкай губерні выдзяляецца Полацкі павет, з найбольш буйным характарам пасяленьняў, і Віцебскі - са значнаю колькасьцю ваколіцаў (19).

Колькасьцю ваколіцаў у Магілёўскай губерні ўсе паветы пераўзыходзіць Мсьціслаўскі (59). Тут на ваколіцу прыпадае каля 4 дымоў, 12 жыхароў і 430 дзесяцінаў, або 21 валока. Потым ідзе Чэрыкаўскі павет, дзе на ваколіцу прыходзілася па 8 дымоў, 28 гаспадароў, 680 дзес., або 34 валокі. ІІры адноснай малалікасьці самьія буйныя ваколіцы адзначаюцца ў Рагачоўскім павеце. Тут на ваколіцу прыходзіцца каля 30 дымоў, 30 гаспадароў і 28 валок. Практычна аднадымныя ваколіцы былі ў Аршанскім, Сеньненскім і Капыскім паветах. Можна меркаваць, што згаданыя паветы былі своеасаблівым памежжам паміж паўночнымі ваколіцамі - дробнанаселенымі, і паўднёвымі -- шматдворнымі.

Межавыя зьвесткі даводзяць пра гэткія асаблівасьці землекарыстаньня ваколічнай шляхты. У Полацкай губерні 92 двары (37%) j 292 гаспадары (37% усіх шляхцічаў) апрацоўвалі сваю зямлю з дапамогаю ўласных прыгонных сялянаў, прыблізна 20% ваколічных насельнікаў наймалі суседзяў, а амаль палова — 105 двароў (42,6%) і 233 гаспадара (44%) апрацоўвалі свае палеткі самастойна. Прычым з дапамогаю прыгонных апрацоўвалася 3 430 дзес. (18%) ваколічных угоддзяў, тады як самастойна - 13157 дзес. (68%). 1

Процілеглае назіраецца ў Магілёўскай губерні. Тут каля 67% шляхецкіх двароў і гаспадароў ужывалі для апрацоўкі ральлі прыгонных, аднак тыя апрацоўвалі толькі 19% шляхецкага ворыва. Самастойна свае палеткі апрацоўвалі каля 20% гаспадароў (352 дымы й 739 насельнікаў). Аднак яны запрацоўвалі пераважную большасьць сваёй зямлі - 75%.

Гэткім чынам, па абедзьвюх губернях асноўную частку сваіх палеткаў усходнебеларуская ваколічная шляхта апрацоўвала самастойна, чым мала, у эканамічным пляне, адрознівалася ад суседняга сялянства. Прыблізна аднолькава й полацкае, й магілёўскае шляхецтва карысталася здачаю сваёй зямлі ў наём. Няцяжка растлумачыць і карані адрозненьняў пры ўжыванні працы прыгонных. Тыя, хто сам станавіўся за саху ў Полацкай губерні, мелі па 0,2 сялянскага двара і 0,4 сялянаў-мужчынаў. Менавіта таму прыгонае сялянства апрацоўвала гэткія мізерныя памеры шляхецкага панскага ворыва. Наадварот, тая магілёўская шляхта, якая працавала самастойна, карысталася ўжо па 1,2 сялянскага двара і двума прыгоннымі. Таму яна больш ужывала паншчыну. Гэта відаць і з гэткіх суадносінаў; у сярэднім ваколічны шляхціч Полацкай губерні меў 2,3 сялянскія двары і 3 прыгонных, а магілёўскі - 3 сялянскія двары і каля 5 прыгонных.

Трэба адзначыць, што менавіта магілёўская шляхта вылучалася пашыраным цераспалосным трыманьнем зямлі й супольным валоданьнем прыгоннымі ў агульных уладаньнях з магнатамі. Гэта рабіла ваколічную шляхту надта эканамічна залежнай ад можнаўладцаў, а самыя ваколіцы асяродкам вельмі вострых супярэчнасьцяў. Вынікалі яны найперш з-за запісу часткі шляхты ў склад прыгоннага сялянства. Да прыкладу, у лятыфундыі Дуброўна 6 двароў і 32 чал. запісаныя пры вёсцы Макараўка, з тлумачэньнем, што яны выводзяцца “в шляхетство”. У вёсцы Засьценак маёнтка Харкава Аршанскага пав. запісана 29 чал., якія “доказывают шляхетство”. 3 гэткім-жа тлумачэньнем пазначаны 6 двароў і 42 чал. у вёсцы Засьценак уладаньня Бабынічы, 5 двароў і 41 чал. у вёсцы Каменка, 7 двароў і 45 чал. у засьценку Чурылава маёнтка Пагуляева таго ж павету й інш.

Таму складальнікі прыводзімых у табліцы лічбаў хатаў і іх жыхароў маглі ў адным месцы падаць адныя зьвесткі, а ў тлумачальным тэксьце - зусім іншыя, не гаворачы ўжо пра механічныя недарэчнасьці.

Нарэшце, распаўсюджанасьць саўладаньня зямлёю тлумачыць і тбе, што адныя й тыя-ж прозьвішчы сустракаюцца ў розных паселішчах. У гэтым няцяжка упэуніцца са сьпісу. Напрыклад, у ваколіцы Воранаўшчына Рагачоўскага пав. пазначаныя Дашкевічы, якія поўнасьцю расьпісаныя імёнамі й па бацьку ў вакол.Струмень таго-жпавету. Крыніцы не тлумачаць, у якой ваколіцы ўсапраўднасьці жыліДашкевічы, а ў якой зямлёю карысталіся ці саўладалі разам зь іншымі жыхарамі.

Прыведзеныя зьвесткі сабраны ў часе разбору шляхты на права валоданьня зямлёю, запісу ў расейскае дваранства, вызваленьня ад падаткаў і прыгоннай залежнасьці. Адсюль - іх адноснасьць, нестабільнасьць і супярэчлівасьць.

Крыніцы: РГИА. Ф.1350, воп.312, с. 48-52, 94-96; РГАДА, Ф.1355, воп. 1, с. 8, 14, 16, 22, 24, 28, 32, 702, 705, 709, 713, 716, 719, 721, 724, 727, 730, 732, 735.

Шляхецкія ваколіцы на Ўсходзе Беларусі (статыстычныя звесткі)

уладанне 1783—1785 гг. 1798—1799 гг.
шляхты У іх сялян зямлі Шляхты У іх сялян
двароў Муж. двароў Муж. Дзес. двароў Муж. двароў Муж.
Магілёўская губерня
Аршанскі павет
амбракоўшчына 1 2     83 2 2    
Арлоўшчына 1 11 5 19 326 1 11 4 24
Балбасава 1   34 123 24 1   41 130
Выган 1 18 40 183 1812 2 9 42 155
Глякава 1 1     98 1 1   1
Жыляева 4 16 12 42 416 4 14 11 64
Зайкоўшчына 2 3     23 2 4    
Засцёнак         205 1 3    
Карчаватка 4 9     149 4 6    
Пашкі 1 1     79 1 1   5
Рукліна     17 62 448     14 45
Шапачкі 1 7 29 105 515 1 3 22 94
Юрцава 1 2 108 358 1989 1 3 96 391
  18 70 245 892 6167 21 57 230 909
Бабінавецкі павет
Браслаў 2 5     32 2 4    
Буболева 2 1 85 377 4343 2 4 91 363
Востравіцы 2 15     37 2 15    
Карнілава 1 2 25 90 798 1 1 17 82
Царабабыль 4 4 4 14 337 4 6   2
  11 27 114 481 5547 11 30 108 447
Беліцкі павет
Азарычы 2 21 309 1102 7584 8 24 333 1352
Брылі 2 9 5 25 425 2 12 9 32
Зялёныя Лукі 9 6 5 16 635 9 9 5 21
Лапічы 30 14 3 12 2420 30 29 10 67
Любны 2 7 7 30 370 2 5 11 35
Плёсы 3 13 2 6 516 3 13 3 9
Сяроўка 2 5 36 132 4594 2 5    
Цярэшкавічы 11 33 4 65 5520 20 44 18 68
  61 108 371 1388 22064 76 141 389 1584
Быхаўскі павет
Хачынка   5 3 7 264   5 1 2
Копыскі павет
Белалужа 2 2   2 78 2 3   1
Буцькі 6 7     123 6 6    
Варанеўшчына 2 7 65 208 2364 2 3 53 196
Грыцкі     12 43 355     14 37
Загацце 1 4 105 353 2804 1 5 101 242
Каменка 1 1 12 50 507 1 1 9 40
Коранева 3 10 76 274 2712 3 9 82 287
Лешава 1 2 4 13 260 1 2 2 7
Малінаўка 1 4 37 106 1261 2 3 20 78
Пуншы 1 1 16 49 1689 2 4 19 68
Фрузінава 2 8 70 240 2257 2 4 79 213
Халашковічы 1 1 1 2 137 1 1    
Харошча 1 3 15 56 1003 1 1 24 92
Хухліны 1 2 4 13 429 1 1 13 52
Шапчына 1 2 4 13 260 1 2 2 7
  24 54 421 1422 16239 26 45 418 1320
Клімавіцкі павет
Ажогі 20 32 11 42 469 20 46 10 33
Антонаўка     7 27 679     9 36
Арлоўка 2   64 241 1782 2   84 246
Балешын 89 43 70 192 4623 89 71 114 127
Буда 8 14 389 1096 12755 8 17 395 1110
Васкаўка 1 4 8 21 356 1 5 9 6
Ганута 15 40 68 187 2756 15 43 44 138
Гірэвічы 10 21     155 24 32    
Ельня 10 39 66 172 2823 10 44 61 163
Зарок 20 83 153 376 5545 20 111 112 337
Заходы 1 2 31 71 929 1 2 15 52
Ігнатаўка     91 260 4775     80 244
Казусёўка 3 24 36 114 1807 3 25 29 111
Касперка 20 11 20 86 573 20 16 31 66
Ніўкі стр. 7     87 240 2999     94 320
Нядзьведзеўка     65 253 2107     91 285
Падзьвіжэнкі 6 2 18 61 675 6 1 15 52
Пранікі 15 33 35 102 2258 15 51 28 78
Пячоры 10 15     716 12 18    
Сазоны 6 11 30 111 1011 6 8 31 116
Судзілы 6 10 26 111 1912 6 12 51 184
Холм 6 13 85 272 2704 6 12 78 237
Шарасоўка 6 32 61 110 1416 6 52 27 152
  254 429 1421 4145 55645 270 566 1408 4093
Магілёўскі павет
Варуцьеў 1 1 4 16 221 1 1 7 20
Грамакі 5 11     61 5 8    
Грыбін 1 6     124 1 6    
Лавуткі 2 11     539 2 9    
Палессе 4 68     310 4 29    
Сакалоўшчына 1 4   7 698 1 5 3 8
Слабада 1 5     181 1 6    
  15 106 4 23 2134 15 64 10 28
Мсціслаўскі павет
Асмаловічы 4 9 15 53 1017 4 6 16 52
Астрэйкавічы 12 28 4 12 359 12 6 2 4
Бабынічы  8 17 1 2 193 8 33    
Барачова 1 4 6 22 222 1 9 7 26
Вехраны 7 8 10 30 534 7 15    
Галковічы 10 20 14 41 1006 10 24 8 33
Гамоліна 5 15 5 19 199 5 10 4 16
Гараны 1 13 3 17 374 1 10 8  
Гарманава 4 7 12 31 522 4 7 8 24
Гімбутоўка 2 1 6 27 530 2 2 4 14
Дзеснакіта 9 14 12 92 875 9 11 11 47
Жарэцін 13 31 5 27 802 13 30 5 23
Залессе 11 15 73 154 1253 11 15 53 168
Занкоўшчына 2 15 5 19 336 2 17 2 14
Ірцішчава 1 11 3 17 213 1 5 3 10
Канароўшчына 3 13     44 3 2    
Кандратава 7 18 2 13 347 7 6 4 18
Касмынічы 6 20 6 28 506 6 29 7 22
Каўшова 5 26 30 137 958 5 19 35 121
Кацельнікі 8 11 46 221 2050 8 15 63 202
Козіна 7 19 12 66 869 6 23 18 70
Краснаручча 1   3 16 161 1   2 8
Крупец 1 3 1 6 161 3 1 3 2
Крутая 5 18 5 22 447 5 18    
Ксянзоўшчына 1 4 7 35 231 1 2    
Куркоўшчына ст.8 7 8 3 11 224 7 19 3 9
Куровічы 5 8 9 31 509 5 10 7 19
Ляхава   1 2 11 79   4 1 5
Навасёлкі 5 17 1 5 269 5 18    
Падлужжа 3 6 69 223 2727 2 5 71 232
Парфёнаўшчына 1 2 10 43 237 1 3 12 37
Пастэрнакі 8 9     104 8 12    
Пірагова 1 37 33 110 1282 1 46 28 107
Пнёва 3 9 21 87 1193 3 5 22 73
Пузырова 6 17 51 229 1836 7 20 54 236
Пуцяціна 10 37 27 62 631 10 38 12 54
Раеўка 1 5 23 66 507 1 2 15 55
Разасеева 8 27 11 45 723 8 27 6 29
Разораўка 1   2 14 21 1   6 18
Сакалоўшчына 2 5 15 65 394 2 6 11 37
Салароўшчына 4 7 3 22 276 4 7 3 16
Сапрыновічы 3 16 8 31 668 3 39    
Сачылава 1 1   7 65 1 1   7
Селішча 1 26 22 97 1067 1 20 29 109
Слабодка 2 21 16 78 752 2 17 14 59
Слаўновічы 2 1     91 2 1    
Сохан 30 48 18 130 2006 36 58    
Старадуб’е 3 4 3 15 207 3 7 1 3
Страмілава 3 6 3 21 276 3 6 3 16
Свяцілаўка 6 9     100 6 8    
Тыкліна 6 17 4 16 325 6 21 3 14
Фэны 4 13     179 4 10    
Хайноўшчына 3 9 2 12 168 3 9 3 10
Цімошкава 3 3 4 18 224 3 2 6 28
Чурылава 7 24     282 7 12    
Шавялеўшчына 6 6     89 6 23    
Юркоўшчына 1 8 9 41 627 1 12 11 39
Янава 1 2 16 48 674 1 5 15 43
Яноўшчына 5 6     75 5 8 1 3
  286 745 671 2645 33096 293 796 600 2164
Рагачоўскі павет
Аношкі 3 16 2 9 1436 3 29 3 8
Антушы 15 19 12 83 2404 15 23 15 81
Багдановічы 65 41 15 41 2187 65 72 15 49
Бердыж 30 36 35 220 5630 38 70 65 215
Вараноўшчына 128 36 73 273 6585 128 177 89 265
Востраў 6 5 2 8 199 6 3 3 8
Грамыкі 20 76 19 66 6141 20 79 28 93
Жалезнікі 74 72 2 6 2750 74 73 1 4
Корткі 4 11 2 6 1433 4 18 6 21
Куракі 10 10 3 10 391 10 15 2 7
Любовін стр. 9 8 7 3 10 203 8 8 3 7
Малкаў   5     1809   48    
Рыскаў 25 21     2354 25 20    
Сапогі 12 13 2 6 566 12 13 7 22
Струмень 30 67 2 6 4436 30 263 5 8
Свяцілавічы 32 24 21 117 7082 32 30 34 134
Хізы 39 63 10 65 6739 39 70 19 84
Хадосавічы 5 6 14 74 4870 5 4 16 92
Церухі 8 7 3 10 203 8 8 3 7
Шапатовічы 66 55 9 32 2203 66 36 6 23
Шылавічы 32 24 40 114 2187 32 59 30 103
  612 614 269 1156 61808 620 1118 350 1231
Сененскі павет
Аступішча 1   3 7 108 1 2 3 7
Бракаўшчына 1 3     27 1 3    
Брункі 1 3     65 1 1    
Валоўня 1 4 55 194 3108 1 4 56 208
Горкі 1 3     65 1 1    
Заполле 4 7 10 37 719 4 6 11 32
Касцякоўшчына 1 2 9 17 350 1 8 4 18
Таропкавічы 2 5 1 3 124 2 4 3 5
Тур’еў 3 8 14 42 667 3 6 13 49
Якубава 1 5     900 1 1    
  16 40 92 300 6133 16 36 90 319
Чавускі павет
Бабенкі 2 9 5 16 130 2 15 4 7
Бардзілы 6 9 9 39 612 6 8 9 25
Бародкі 3 15     92 3 24    
Бубелі 14 48 1 3 746 14 53 5 9
Гайна 3 5 9 39 381 3 5 9 31
Залькоў 6 11     173 6 11    
Заполле 6 18 10 43 418 6 16 8 35
Макрэдка 3 11 10 41 413 3 9 7 23
Мацутаў 2 8 2 7 56 2 8    
Панеча 3 11 13 56 486 3 13 12 39
Радамль 4 52 25 33 369 4 54 27 115
Рокшына 1 4 4 37 240 1 4 8 37
Хаўроты 4 13 1 2 112 4 14   1
Чыгрынаў 2 6 10 75 632 2 8 21 75
Чыжы 4 22 8 12 210 4 27 4 13
Шыпілы 3 11 6 18 298 3 11 4 15
  66 253 113 421 5368 66 280 118 425
Чэрыкаўскі павет
Антонаўка 8 30 80 200 2879 9 41 48 172
Балакіры стр.10 8 11     109 8 11 4 9
Бель 2 8     60 2 6    
Брацькавічы 1 11 8 39 344 1 11 22 59
Бярдовічы 10 78 90 280 3431 10 71 53 165
Васількава 5 64 130 318 4177 5 105 104 270
Ваўчасы 6 35 240 528 6985 6 13 180 559
Глупікі 8 15 17 54 645 8 17 17 51
Дабродня   26     81   28    
Даленшчына 1 4 18 40 350 1 5 14 36
Дармавое 10 26     261 10 33    
Добрае 2 68 28 93 2815 2 126 42 113
Залясовічы 26 81 20 57 1429 56 108 19 49
Кабылья гара 4 8     33 4 6    
Касцюковічы 2 3 39 117 2004 3 4 31 99
Красная 4 9 26 128 674 4 12 27 116
Крывая ніва 2 16 3 7 1057 2 45 1 2
Лукінічы 3 22 26 98 921 3 23 23 69
Ляхі 9 35 19 48 1311 10 39 11 35
Мешкавічы 4 7 15 49 345 4 12 14 47
Мохаўка 9 4 4 13 310 9 4 6 13
Поклады 12 15     283 12 27    
Пясковічы 5 10 14 21 459 4 20 10 30
Радчыцы 6 7 25 109 1100 6 14 25 52
Рудадзім 9 14 6 20 264 9 10 5 17
Сакалінічы 28 90 13 56 1548 28 79 19 55
Свадковічы 9 19 13 46 341 9 13 13 40
Скалін 9 15 1 3 1241 9 41 3 8
Стаборшчына 4 17 27 94 697 4 28 26 60
Свіная 40 57 53 42 772 40 69 13 39
Хацілавічы 8 26 33 64 713 11 17 22 59
Шымкі 2 5     100 2 6    
  256 836 948 2524 37739 291 1044 752 2224
                   
Полацкая губерня
Віцебскі павет
Антонкава 1 9     74 1 9    
Вольгі 1 3     225 1 1 7 28
Гарбачова 1 2     47 1 2    
Дабрэйкі 1       110 2 7    
Забалацце 2 4 6 14 646 2 4 4 44
Караміды 4 5 9 34 275 4 5 9 39
Красіны 2 7 7 25 605 2 5 4 27
Лісьі ямы 1 4 6 23 197 1 2 3 16
Мармыжы 1 1     152 1 1 3 7
Марцьянава 2 3     33 2 3    
Падазёркі 3 2   11 191 2 3 3 14
Прудкаўшчына с.11 2 8     73 2 8    
Рамшына 3 3 19 61 600 3 5 16 53
Скуратава 3 10 6 24 346 3 10 2 10
Стургава 2 3     136 2 3    
Сушчава 1 3 6 25 302 1 5 4 18
Узлеева 1 1 1 4 108 1 8   1
Хашкавічы 3 7     119 3 7    
Хрэнаўшчына 1 3   3 116 1 2   2
  35 78 60 224 4355 35 90 55 259
Веліжскі павет
Васільцава 10 50     926        
Сімакіна 3 17 24 83 744        
Столбава 2 7     153        
Шчоткіны 1 5 3 16 493 4 7 3 14
  16 79 27 99 2316 4 7 3 14
Дрысенскі павет
Адхожая пожня 2 9 2 5 216        
Падзвінне 3 7 1 2 117 3 13    
Сволна 1 7 3 10 198        
Харахоўшчына 4 33 9 25 1162 2 5 5 17
  10 56 15 42 1693 5 18 5 17
Дынабургскі павет
Юзафатава 1 2     322        
Невельскі павет
Аблічнае 2 8     166 3 5    
Авінішчы 2 8     368 4 10    
Аўдзеева 1 2     114 2 3   2
Бардзіна 1 5     43 1 6    
Боркі 2 4     160 2 2    
Брухачова 3 3 5 14 362 4 5    
Букіна 6 29 13 61 804 7 23    
Васількова 3 6 3 8 320 2 5 4 7
Генчына 2 5 1 4 51 2 5 2 3
Глінкіна 2 4     205 2 7    
Зарочня 3 6   9 366 5 5   1
Карасёва 1 4 1 1 216 1 3   2
Локцева 4 4     246 5 5    
Машарына 1 6 6 14 288 2 4 4 10
Мохіна 2 2     40 3 4    
Пачынак 1 4     130 5 9    
Разбойнікі 2 6 3 18 217 1 7 2 10
Смыкава 2 10 12 35 348 2 9    
Спічына стр.12 6 11     219 7 12    
Таўставухава 2 5     223 2 6    
Фецькава 2 9     188 2 5    
Хмельніца 3 21     265 5 16 2 3
Чарняцова 2 6 1 6 180 5 5    
  55 168 45 170 5519 74 161 14 38
Полацкі павет
Альшаны 3 3 10 50 504 1 3 11 36
Арцейкавічы 10 11 47 163 2231 6 14 40 161
Арцейкавічы 7 9 15 58 1804 6 12 15 80
Блатухі 5 5 5 26 101        
Горспля 6 27 13 32 989 9 24 8 34
Захарынічы 3 8 19 64 758 3 4 14 43
Звоннае 9 7 6 15 773 2 6 5 15
Лескава 7 17 47 214 1854 14 20 26 31
Межава 8 8 49 126 1946 8 12 20 89
Мошна 1 3     737 1 4    
Тадуліна 5 7 30 105 1039 6 10 26 105
Шэвіна 3 5 34 116 981 7 7 18 115
  67 110 275 969 13717 63 116 183 679
Себежскі павет
Аблога 3 4     50 3 1    
Арловічы 2 5 8 49 2032        
Бубнова 1 4 10 38 610 3 4 8 40
Дзякаўшчына 4 3     148 2 2    
Забелле 2 10 34 126 2170 2 11 29 126
Зайцава 3 5 17 81 632 2 3 11 43
Затуры 4 5     112        
Казьяны 1 2     106 2 2    
Крыўцова 2 5 15 56 400        
Марвіна 1 3 7 18 523 1 1   1
Мхінкі 2 2 1 3 163 2 1 1 2
Самсонаўка 1 2     36 1 1    
Сергунова 1 3     40 1 3    
Сівакова 1 4 3 9 102 1 3 2 7
Сіўцова 6 8     187 3 9    
Церахаўшчына 1 3 7 19 117 2 4 3 7
Якіманаўка 1 3 4 12 322 3 7 2 6
Яроміна 1 2     177 2 2    
  37 73 106 411 7927 30 55 56 232
Суражскі павет
Адамава 6 11 3 5 186 3 7   9
Буева 2 6     131 2 6    
Выжляціна 3 20 4 15 368 3 20    
Камяжына стр. 13 1 2     56   2    
Маркава 3 7   2 184 3 7 1 1
Старыкі 8 35 33 126 1137 8 42    
  23 81 40 148 2062 19 84 1 10

ШЛЯХЕЦКІЯ ВАКОЛІЦЫ НА ЎСХОДЗЕ БЕЛАРУСІ

(сьпіс родаў)

*Лічбы пасьля прозьвішч абазначаюць сьпісы 1 — 1783-1785; 2 — 1798-1799

Стр. 13

МАГІЛЁЎСКАЯ ГУБЕРНЯ

АРШАНСКІ ПАВЕТ

АмбракоўшчынаЦіханскі 1,2

Арлоўшчына Гаеўскі 2 Жылева 2 Кіраеўскі 1 Корзун 2 Чарнаруцкі 1 Шыманоўскі 1,2 Шэмбель 1,2 Янкоўскі 2

Выган Бураў 1 Бучынскі 1,2 Вялічка 1,2 Драздоўскі 2 Дзеружынскі 1,2 Зубоўскі 1,2, Мяжэвіч 1 Хлюдзінскі 1,2  Шэмет 1Янкоўскі 1

Глекава (Галякова) Гайдамовіч 1,2

Жыляева (Кабылякі) Белановіч 2 Булаковіч 1 Віткоўскі 1 Галасьцеў 1 Галавач 1 Грыгаровіч 1,2 Гушча 1 Казлоўскі 1,2 Лайкоўскі 1 Ляцэвіч 1 Ляшэвіч 2 Міхайлоўскі 2 Садкоўскі 1,2

Зайкоўшнына (Засьценак) Мацулевіч 1,2

Засьценак Ціхановіч 1,2

Карчаватка Васілеўскі 1,2 Жылева 1,2 Кароль 2 Цехановіч 1,2 Шчэдра 1 Ялоза 2

Пашкі (Пашына) Дуброўскі 1,2

Шапкі( Шапачкі) Бучынскі 1,2 Граніловіч 1 Ціханскі 2 Шапка 1,2

Юрцава Гардзялкоўскі 1,2

БАБІНАВІЦКІ

ПАВЕТ

Браслаў (Браслаўка) Вайткевіч 1 Вайцяхоўскі 2 Дзеружынскі 1,2 Мацкевіч 2

Буболева Тракоўскі 1,2

Востравіцы Вайцевіч 1 Вайцяхоўскі 2 Дзеружынскі 1,2 Мацкевіч 1,2

Карнілаў Пагоскі 1 Прыборава 1 Чайкоускі 2

Церабабыль Мянжынскі 1,2 Шчука 1,2

Стр. 14

БЕЛІЦКІ ПАВЕТ

Азарычы (Азаровічы) Воўк-Леановіч 1,2 Драбышэўскі 1,2 Красецкі 1,2 Плескі 1,2 Сакалоўскі 1,2 Харкевіч 1,2 Юркевіч 1,2

Брылі (Верхнія) Бярлінскі 1,2 Суліма-Гарбатоўскі 1,2 Кілчэўскі 2 Плескі 1,2 Шаркоўскі 2 Шумякін 1

Зялёныя ЛукіМацкевіч 1,2

Лапічы Арлоўскі 2 Бычкоўскі 1 Велічкевіч 2 Жарын 2 Іўніцкі 2 Кісялеўскі 2 Лапіцкі 1,2 Міцкевіч 2 Ракневіч 2 Ранкевіч 1 Случаноўскі 2 Фашч 2 Шулякевіч 2

ЛюбныУсьціновіч 1,2 Чарняўскі 1,2

Плёсы Антонава 1 Дунін-Жураўскі 2 Красінскі 1

Куроўская 1 Плескі 1,2 Харкевіч 1,2 Ціхінскі 2 Шулякоў 1,2

Сяроўка — адпавядае ваколіцы Азаровічы

ЦярэшкавічыБартнеўскі 1,2 Вінчына 1,2 Гатальскі 1 Дунін-Жыркоўскі 2 Клімовіч 1,2 Куроўская 1 Леантовіч 1,2 Лялеўскі 2 Серафіновіч 1,2 Сілівонскі 1,2

БЫХАЎСКІ ПАВЕТ

ХачынкаГерасімовіч 1,2 Грыбоўскі 1,2 Маліноўскі 1,2 Муравінскі 1,2 Мурачкоўскі 1,2

КОПЫСКІ ПАВЕТ

БелалужБараноўскі 1,2

БуцькіАсавецкі 2 Брастоўскі 1,2 Буры 2 Курча 1,2

Варанеўшчына (Загаранка) Станкевіч 1,2 Шпакоўскі 1,2

Загацьце (Перавалочна )Зубрыцкі 1,2

Каменка Дрэндэль 1,2

Коранева (Падбярэзьзе) Барташэвіч 1,2 Катоўскі 1 Падбярэскі 1,2

Лешава (Лешчава) Брастоўскі 1 Грузінская 2 Шыбека 1,2

Малінаўка( Водвічы )Бякунскі 1 Шасткевіч 2 Віславух 1,2

Пуншы (Дымава) Ялоза 1, 2

Фрузінава (Азёры) Барскі 1 Вялевічава 1 Галоўчыц 1 Заблоцкі 1 Лябкоўск 2 Пазняк 1, 2 Пярэмскі 1, 2

Халашкавічы (Увараўшчына) Жукоўскі 1, 2

Харошча (Літоўская) Мікоша 1, 2

Хухліна (Ірцішчава) Александровіч 1 Шэмет 1, 2

КЛІМАВІЦКІ ПАВЕТ

Ажогі Валюжыніч 1, 2 Галкоўскі 2 Канстанціновіч 1, 2 Каролка 1 стр. 15 Курка 2 Пячкоўскі 1,2 Сьвірчэўскі 1,2 Хайноўскі 1,2 Цеханавецкі 2 Шпакоўскі 1,2 стр. 15

Антонаўка (Валаскоўка ) Свадкоўскі 1,2

Балешын (Асмаловіны)Асмалоўскі 1,2 Бардзілоўскі 2 Будагоўскі 2 Галькоўскі1 Гарбацкі 1,2 Даніловіч 1,2 Ісаковіч 1,2 Коршунаў 1,2 Кучук 2 Мышкоўскі 1,2 По клад 1,2 Славінскі 1,2 Судзілоўскі 1,2 Тарасевіч 2 Цеханавецкі 2 Яскевіч 1,2

Буда (Шумячы)Александровіч 1 Бобрык 1,2 Валчанскі 1,2 Галкоўскі 2 Гаўрыловіч 1 Зубаў 1 Каркузевіч 2 Мікульскі 2 Мянжынскі 1 Панятоўскі 1,2 Парэцкі 2 Раманоўскі1 Сурын 1,2 Харкевіч 2 Хэлхоўскі 2 Чарнышэвіч 2

ВаскаўкаВаскоускі 1,2 Глінка 1 Падабед 2

Ганута(Трынеўшчына)Вацура 1 Грыневіч 1,2 Драбышэўскі 1 ДЗеружынскі 2 Жукоўскі 1,2 Івіцкі 1,2 Камар 1 Камінскі 1,2 Кашч 2 Пуцята 1 Пяслоўскі 1 Пясьляк 1 Сазановіч 1 Сайноўскі 2 Саковіч 2 Чарнышэвіч 1

ГірэвічыКоршун-Асмалоўскі 2 Лукашэвіч 1,2 Савасьціцкі 1 Судзілоўскі 1

ЕльняБ[л]інструб 1,2 Падабед 1,2

Зарок (Судзілы)Альтухоўскі 1 Амброк 2 Асмалоўскі 1,2 Аўціхевіч 2 Балтоўскі 1 Баневіч 1 Барташэвіч 1,2 Вайніловіч 1,2 Вацура 1 Галкоўскі1 Глінчык 1 Дабравольскі 2 Дабрасельскі 1,2 Жукоўскі 1,2 Зяньковіч 1,2 Ільлініч 1,2 Какашынскі 1,2 Каролька 1 Кісель 2 Маліноўскі 1 Мышкоўскі 1,2 Лапескі 1 Людагоўскі 1,2 Аятынскі 2 Падабед 1 Падгурскі 1,2 Пажарыцкі 1,2 Парчэўскі 1,2 Прускалеўскі Г Пясьляк' 1,2 Пятроўскі 1 Рыжнёва 2 Рыжэвіч 1 Салагуб