Камісары Касцюшкі. Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі

Першы том знаёміць чытача з дакументамі паўстання 1794 г. у BKJI, што знаходзяцца ў архіве Польскай акадэміі навук у Курніку. Вялікая значнасць дакументаў у тым, што яны дакладна адлюстроўваюць дзейнасць парадкавых камісій паўстання (асабліва, Гродзенскай) за ўвесь час іх існавання

 

ЯЎГЕН АНІШЧАНКА

 

 

 

Збор твораў у шасці тамах

ВыдавецВіктарХурсік

ЯЎГЕН   АН І Ш Ч АНКА

ТОМ 1

Камісары Касцюшкі

Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі

Укладанне

рэдакцыя

прадмова

Мінск 2004

УДК 94(476)

ББК 63.8(4 Беи)

1SBN 985-6718-16-3 (т.1)

А32

Анішчанка Я. К.

Збор твораў. У 6-ці т. Т.1. Камісары Касцюшкі: Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўс. правінцыі /Я. К. Анішчанка.—Мн.:Выд.Хурсік, 2004.—364 с.

ISBN 985-6718-16-8 (т.1)

ISBN 985-6718-15-5

Збор твораў Я. Анішчанкі ў 6 томах будзе ўключаць у сябе ўнікальныя, невядомыя раней дакументы, знойдзеныя аўтарам у архівах Беларусі і замежжа.

У першых трох тамах будуць змешчаны дакументы, што адносяцца да перыяду паўстання пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі.

У наступных тамах будуць прадстаўлены дакументы пра падзел Рэчы Паспалітай, а таксама інкарпарацыі Беларусі ў склад Расіі.

Першы том знаёміць чытача з дакументамі паўстання 1794 г. у BKJI, што знаходзяцца ў архіве Польскай акадэміі навук у Курніку. Вялікая значнасць дакументаў у тым, што яны дакладна адлюстроўваюць дзейнасць парадкавых камісій паўстання (асабліва, Гродзенскай) за ўвесь час іх існавання.

УДК 94(476)

ББК 63.8(4 Беи)

1SBN 985-6718-16-3 (т.1)

ISBN 985-67IS-15-6

(С)Анішчанка Я., 2004

(С) Выдавец Хурсік В., 2004

Наталлі і Ксеніі Раханавым

Уводзiны

Дадзены зборнiк з'яўляецца працягам публiкацый дакументаў аб паўстаннi 1794 г. пад кiраўнiцтвам Т.Касцюшкi ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм (ВКЛ)1.

У гэтым выданнi прадстаўляюцца матэрыялы толькi адной архiўнай справы, якая захоўваецца ў бiблiятэцы польскай Акадэмii навук у Курнiку i якой складальнiк меў шанц карыстацца ў копii дзякуючы спагадзе дырэктара тамтэйшай бiблiятэкi сп.Станiслава Серпкоўскага. Дакументы гэтай справы ўнiкальныя перад усiм тым, што яны дазваляюць упершыню дэтальна азнаёмiцца з дзейнасцю выканаўчых органаў паўстання - т.зв.парадкавымi камiсiямi.

Зборнiк задаволiць чытача ў гэтых адносiнах значна, бо пра парадкавыя камiсii паўстання вядома пакуль мала. Знакамiты даследчык паўстання ў ВКЛ - Г.Масцiцкi - толькi згадаў пра iснаванне такiх органаў улады2. В. Бартэль налiчвае 21 такiх камiсiй у ВКЛ i адзначае, што да ўнiфiкацыi выканаўчых органаў улады паўстання ў Кароне i ВКЛ (30 мая 1794 г.), лiтвiнскiя камiсii стваралiся на ўзор цывiльна-вайсковых камiсiй распушчанага ў 1792 г. Вялiкага сейма, па яго штатах i па прынцыпах канстытуцыi 3 мая 1791 г.3. Першым гiсторыкам, хто ўважлiва паглядзеў на дзейнасць i функцыi парадкавых камiсiй ВКЛ, быў Е.Кавецкi. Прычым ён скарыстаў шэраг дакументаў цытуемай тут архiўнай справы адносна арганiзацыi паспалiтага апалчэння i рэалiзацыi Паланецкага ўнiверсала Т.Касцюшкi4. Падобнае становiшча можна растлумачыць хiба тым, што гiсторыкi засяроджвалiся на ўзаемаадносiнах вышэйшага кiраўнiцтва паўстаннем у Кароне i ВКЛ i супярэчнасцях памiж iмi.

З усiх адрозненняў найперш трэба вылучыць два. У кракаўскiм акце 24 сакавiка Т.Касцюшка запэўнiў, што нiводная мясцовая ўлада нi асобна нi разам не паўнамоцныя ўхвалiць канстытуцый агульнадзяржаўнага значэння да перамогi паўстання, а таму ён  адкладвае сацыяльныя перамены на волю склiканых на сейм пераможцаў5. Засталося незразумелым, цi то ён меў на ўвазе склiканне паслоў распушчанага ў 1792 г. Вялiкага сейма, цi то нанава сабраных. З-за часовасцi ўсiх паўстанцкiх улад Касцюшка выдаў свой першы акт ад iмя толькi Кракаўскага ваяводства i чакаў яго падтрымкi з iншых ваяводстваў Кароны i ВКЛ6. Гэтая асцярожнасць i маруднасць Найвышэйшага начальнiка паўстання разам з шэрагам абставiн падштурхнула вiленскае кiраўнiцтва адразу выступiць ад iмя ўсяго ВКЛ. 24 красавiка яно абвясцiла сябе Найвышэйшай радай у краi i адначасова папрасiла прыслаць для агульнага прадстаўнiцтва дэлегатаў з месцаў7, так, як быццам бы яны збiралiся на сейм. Тым самым вiленчукi выканалi дзейства, якое Т.Касцюшка назваў у сваiм кракаўскiм акце "узурпацыяй" улады без упаўнаважання.

Другое адрозненне састаяла ў тым, што лiцвiны адразу прысвоiлi сабе права завочнага смяротнага пакарання без "усялякага судаводства", тады як Касцюшка i яго каронныя паплечнiкi клапацiлiся пра захаванне законнасцi працэдуры крымiнальнага пераследу8. Вiленчукi на другi дзень паўстання (25 красавiка) павесiлi гетмана Ш.Касакоўскага ў знак дэманстрацыi сацыяльнай роўнасцi i прыгразiлi без суда i следства распраўляцца з усiмi працiўнiкамi паўстання або сваёй Рады. Вобразна кажучы, над Вiльна ўзнялася грозная постаць палкоўнiка Я.Ясiнскага, якi сказаў прысутнаму натоўпу, што калi хто пiкне супраць, то той тут жа будзе павешаны на гэтай жа шыбенiцы9. Гэтыя словы разам з шыбенiцай зрабiлi Ясiнскаму i вiленскай радзе арэол "якабiнiзма" i радыкалiзма на шляху да сацыяльнай роўнасцi. Касцюшка наадварот казаў, што пачынае "не французскую рэвалюцыю" i стараўся не дапусцiць вулiчнага самасуда, масавага тэрору з яго трагiчным узаемазнiшчэннем10.

Гэтыя акалiчнасцi апынулiся крынiцай непаразумення памiж каронным i вiленскiм кiраўнiцтвам паўстаннем, якiя Касцюшка спынiў сваёй дыктатарскай уладай. 10 мая ён стварыў Найвышэйшую нарадовую раду (ННР), якой прадпiсаў арганiзаваць Цэнтральную дэпутацыю (ЦД) ВКЛ i парадкавыя камiсii агульна для Кароны i ВКЛ. 21 мая ён скасаваў вiленскую раду i замест яе 1 чэрвеня стварыў ЦД ВКЛ у якасцi падначаленай ННР i сабе выканаўчай улады11. На месцах ёй падпарадкоўвалiся парадкавыя камiсii, якiя дагэтуль раскалолiся памiж прыхiльнiкамi кракаўскага i вiленскага актаў. З 30 мая камiсii стваралiся па адзiнаму штату з 21 чалавек у складзе 7 аддзелаў (скарбу, парадку, бяспекi, справядлiвасцi, жыўнасцi цi харчавання, ваенных патрэб i iнструкцый)12.

Дакументы зборнiка якраз адлюстроўваюць час гэтага пераўтварэння i пераходу да аднастайнай арганiзацыi выканаўчых органаў паўстання ў Кароне i ВКЛ. Зборнiк будзе асаблiва карысны тым, што ён утрымлiвае амаль цалкам дыярушы аб дзейнасцi Гродзенскай парадкавай камiсii на ўсiм працягу яе iснавання. Такой магчымасцi не маюць нават публiкацыi адносна Кароны. Пакуль што гэта адзiны дакументальны збор, якi дазволiць у дробязях меркаваць аб аблiччы выканаўчай улады на месцах. Праўда, чытачу трэба пазбегнуць неапраўданых абагуль-ненняў на прыкладзе адной камiсii паўстання.

Усе дакументы скарыстанай тут архiўнай справы напiсаны на польскай мове i перакладзены на беларускую складальнiкам. Таму гэтая акалiчнасць не адзначаецца ў кожнай спасылцы на акт. У архiўным арыгiнале дакументы скамплектаваны па тэрытарыяльнаму прынцыпу. Прынамсi, iдуць:

рэзалюцыi ННР (лл. 1-87),

матэрыялы па Вiленскаму ваяводству (лл. 88-168),

Ашмянскаму павету (лл. 168-181),

Завiлейскаму (лл.181-195),

Эйшышскаму (лл. 195-208),

Лiдскаму (лл.208-265),

Вiлькамiрскаму (лл. 266-327),

Браслаўскаму (лл.327-343),

Трокскаму (лл.343-386),

Мерачскаму (лл. 387-428),

Гродзенскаму паветах (лл.429-630).

Складальнiк у большасцi захаваў гэты прынцып, аднак змяшчае ў зборнiку справы тых камiсiй, якiя тычацца тэрыторыi сучаснай Беларусi, а ўжо сярод iх прытрымлiваўся храналагiчнага адбору. Пэўныя цяжкасцi паўставалi пры перакладзе з-за дзённiкавага, сцiплага характару запiсаў, а таксама з-за шматзначнасцi многiх тэрмiнаў. Таму даводзiлася максiмальна прытрымлiвацца арыгiналу. Складальнiк таксама вырашыў пазбегнуць каментарыяў у спасылках да кожнага дакумента адносна мясцовасцяў i асоб з разлiку на працяг адпаведных публiкацый. Фiнансавыя цяжкасцi выдання ў чарговы раз прымусiлi скарацiць iмянны паказальнiк да спiсу асоб, фiгурыруючых у крынiцах. На жаль, не ўдалося ахарактарызаваць усiх фiгурантаў нават пры дадатковым пошуку належных звестак у iншых крынiцах.

…………………………….

Спіс імёнаў

Абрамовiч Казiмiр, бургамiстр гродзенскага магiстрата 1793, крымiнальны суддзя

Абрамовiч Кушаль, арандатар Плаўска

Абуховiч Канстанцiн

Абуховiч Томаш

Абуховiч Францыска, мiнская кашталянша 1795

Абухоўскi Дыянiсi, пiсар iндурскага магазiна

Абухоўскi Юзаф, пiсар гродзенскага i iндурскага магазiнаў

Агiнскi Мiхаiл Клеафас, шэф корпуса вольных стралкоў

Агiнскi Тадэвуш, трокскi ваявода

Агiнская Ядвiга, жонка Тадэвуша

Адамовiч Антон

Адамовiч Вiкторыя, палкоўнiца

Адахоўскi Ян Хрызастом, харунжы, скарбнiк ВКЛ

Адахоўскi Мiхаiл, гродзенскi камiсар, стражнiк i гранiчны суддя 1792

Азулевiч Якуб, палкоўнiк кавалерыi лiтоўскай

Акуневiч, iнтэндант

Александровiч Антон, лiдскi земскi суддзя, камiсар

Александровiч Тадэвуш, гродзенскi гродскi суддзя, маршалак павета

Александровiч Францiшак, харунжы, лiдскi земскi пiсар, кашталян, камiсар

Александровiч Юзаф, лiдскi ротмiстр, камiсар

Алендскi Юзаф

Альшэўскi Караль, лiдскi шляхцiч, цывiльна-вайсковы камiсар 1792

Альшэўскi Мiхаiл, лiдскi шляхцiч

Альшэўскi Стэфан, лiдскi шляхцiч

Альшэўскi Францiшак, адвакат лiтоўскага скарба

Алузiнскi Антон, плябан у Квасаве

Андрэйковiч Тадэвуш, гродзенскi гродскi суддзя, камiсар

Антановiч Матэвуш, завiлейскi камiсар

Антановiч Мацей, бурмiстр Саколскi, пiсар сакольскага магазiна

Антановiч Якуб, касiр, лiдскi камiсар

Арамовiч Ян, ашмянскi камiсар

Аржахоўскi Ваўрынец, пiсар вiленскага магазiна, мазырскi будаўнiчы, член камiсii палiцыi ВКЛ 1793

Аржахоўскi Станiслаў

Асiа, маёр лiтоўскай артылерыi

Аскерка Мiхаiл, браслаўскi паручнiк

Ахатнiцкая Брыгiда, гродзенская палкоўнiца

Ахатнiцкi Тэадор Мартын, ротмiстр 1793, палкоўнiк

Ахматовiч, сакратар лiдскай камiсii

Ахоцкi, дзяржаўца ключа Крынкi

Бабецкi Тадэвуш, охарунжы, мытны дазорца

Бабранскi, лiцейшчык

Бабiнскi Антон, ашмянскi камiсар

Бабiнскi Юзаф, гродзенскi каморнiк

Бабiнскi Юзаф, смаленскi лоўчы, мерацкi земскi суддзя

Багдановiч Мiхаiл, падпаручнiк 1 брыгады лiтоўскай, пiсар занемунскi

Багуцкi Матэвуш, рэгент цывiльна-вайсковы, завiлейскi камiсар

Багушэвiч Адам, завiлейскi камiсар

Багушэвiч Аляксандр, ротмiстр пярэдняй лiтоўскай варты

Багушэвiч Станiслаў, прэсвiтар Трабаў, ашмянскi камiсар

Багушэвiч Юзаф, ашмянскi ротмiстр

Бадзенi Мартын, надворны падкаморы i падскарбi ВКЛ

Бадзiнскi Людвiк, экзактар, эйшынскi камiсар

Бакоўскi Iгнацi, гродзенскi ротмiстр

Бакоўскi Юзаф, рэгент лiтоўскай палiцыi, член Цэнтральнай дэпутацыi

Бакшанскi Iяхiм, завiленскi камiсар

Барановiч Мiхаiл, ротмiстр 1793, паручнiк

Барвовiч Кацярына

Бародзiч Антон, лiдскi абозны, земскi суддзя, эйшышскi камiсар

Бароўскi Iгнат, браслаўскi паручнiк (жанчына)

Бароўскi Францiшак, маркграф Гароднi

Барэцкi Геранiм, гродзенскi стольнiк, цывiльна-вайсковы камiсар, дазорца, шамбелян 1795

Барэцкi Iгнат, гродзенскi дазорца

Барэцкi Мiхаiл, ротмiстр, гродзенскi гродскi суддзя

Бачкоўскi Iгнацi, лiдскi дазорца, лiдскi судовы падстараста 1792

Баярскi Шмуйла, гродзенскi купец

Белакоз Сузана

Белiковiч Вiнцэнт, браслаўскi генерал-маёр

Бенкунскi Рафал, стралец, ашмянскi камiсар

Бенкунскi Севярын, ашмянскi скарбнiк, камiсар

Бенкунскi Фелiцыян, ашмянскi камiсар

Беньямовiч Iцка, гродзенскi купец

Беньямовiч Медэль, гродзенскi купец

Берасневiч Юзаф, ротмiстр i капiтан

Бервiнскi Юзаф, лаўнiк i пiсар гродзенскага магiстрата

Бергiл Ануфры, дазорца ў Малой Бераставiцы

Берк Аўгут, гродзенскi камiсар

Берка, лiдскi жыхар

Бетц Флор, член Цэнтральнай дэпутацыi

Бiльмiн Мартын

Бiспiнк Тэадор, стольнiк старадубскi i прэнскi

Бiстром Тадэвуш, упiцкi цывiльна-вайсковы камiсар, гродзенскi камiсар, член ЦД

Благажэўскi Андрэй, селянiн ключа ў Янаве

Бонар Андрэй, дзяржаўца герасiмоўскага ключа

Бонар

Боуфал Францiшак, вербоўскi стараста, дазорца, упаўнаважаны ЦД

Бранiцкi Францiшак Ксаверы, вялiкi каронны гетман

Брастоўскi Ксаверы, стараста мсцiбаўскi

Брастоўская Барбара

Бронц Ваўрынец, гродзенскi камiсар

Бронц Мартын, гродзенскi камiсар

Будзiлоўскi Мiкалай, селянiн

Буйгiд Мар'яна

Букоўскi Ян, завiлейскi камiсар

Булгарын Павел, падканюшы лiтоўскi, гродзенскi падкаморы, шэф гродзенскiх валанцёраў

Булiнскi Андрэй, завiлейскi камiсар

Бульчынскi Ян, дырэктар гродзенскай мануфактуры

Буры, браслаўскi гараднiчы

Бухавецкi Iгнат, рэктар брэсцкiх школ, камiсар

Бухавецкi Вiктар, гродзенскi харунжы

Бучацкi Мацей, гродзенскi ротмiстр, дазорца

Быкоўскi Тадэвуш, слонiмскi харунжы

Былеўскi Мацей (Матэвуш), гродзенскi цывiльна-вайсковы камiсар, палкоўнiк, саколькi земскi суддзя, гранiчны суддзя 1792

Бяляўскi Мiхаiл, гродзенскi дазорца

Бяляк Юзаф, генерал-маёр

Важынскi Iгнат, шамбелян караля, ашмянскi гродскi суддзя, камiсар

Важынскi Мiхаiл, ашмянскi скарбнiк, стараста вервоўскi

Важынскi Юзаф, ашмянскi падкаморы

Валовiчава Марыя, старшая гродзенскiх ксяндзоў базылянаў

Валовiч Антон, надворны лiтоўскi, кашталян мерацкi 1795

Ванковiч Нiкадзiм, давераны П.Юндзiла

Ванковiч Юзаф, ротмiстр гродзенскi

Варанецкая Тэадора

Варашэўскi Лукаш

Вардамака Базыль, радавы апалчэння

Ваўжэцкi Томаш, жмудскi генерал-лейтэнант

Ваўжэцкi, браслаўскi камiсар

Ваўкавiцкi Геранiм, ротмiстр, падшэф лiтоўскай пяхотнай гвардыi

Ваўкавiцкi Iпалiт, гродзенскi земскi суддзя, камiсар

Ваўкавiцкi Францiшак, ротмiстр старадубскi, дзяржаўца полнiцкага ключа, гродзенскi камiсар

Ваўчацкi Фаулiд, iнфлянцкi канонiк, эйшышскi камiсар

Вайткевiч Юзаф, прэсвiтар у Жыжмарах

Ваяводскi Банiфацi, скарбнiк мельнiцкi

Ваяводскi Рафал, ашмянскi камiсар

Вербялунскi Хаiм

Вечаркоўскi Стэфан, стралец

Вiбельман, расiйскi афiцэр

Вiлбек Агата

Вiлбек Юзаф, лiдскi ротмiстр, член мясцовай канфедэ-рацыi 1792

Вiльканц Томаш Францiшак, лiдскi войскi, земскi суддзя, камiсар

Вiнскi Юзаф, сакратар палявога камiсарыята, касiр гродзенскага магазiна

Вiнярскi Караль, эканом фальв.Гарбачы

Вiслоцкi, лiдскi камiсар

Вiслоцкi Тэадор, абат супрасльскага базыльянскага манастыра, старшы настаяцель у Кузнiцы

Вiтунскi Ян, ашмянскi земскi пiсар

Вiтэльтэм, палкоўнiк прэнскай мiлiцыi

Вiшнеўскi Ян, ксёндз, мерацкi камiсар

Волмер Камататус, гродзенскi гродскi рэгент, рэвiзор заблудаўскi

Волмер Казiмiр, гродзенскi маршалак i кашталян

Волмер Леанард, гродзенскi цывiльна-вайсковы камiсар, абозны 1795

Волмер Мiхаiл, гродзенскi ротмiстр, пiсар камiсii

Выганоўскi Вiнцэнт, брэсцкi камiсар

Вырвiч Тэафiл, ксёндз, браслаўскi камiсар

Высоцкi Кляменцiй, ковенскi экзактар, дзяржаўца квасаўскага ключа

Вышамiрскi

Выкоўскi Ян, дырэктар гродзенскай тытунёвай фабрыкi, скарбнiк, завiлейскi камiсар

Вульфавiч Iцка

Вяльгорскi Ежы, польны пiсар ВКЛ

Вяльгорскi Мiхаiл, генерал-лейтэнант

Вянгерскi Антон, палкоўнiк 1795

Вярбiцкi Шыман, селянiн

Вярэйскi Мiхаiл, радавы

Габа, ротмiстр коннай гвардыi

Габiхт Ян, лiдскi камiсар, войт Лiды 1792, пiсар Васiлькаўскага староства

Гаеўскi Ян, ротмiстр навагрудскi

Гайжэўскi Юзаф, ротмiстр завiлейскi

Гакiнскi Ян, шляхцiц

Гакман, упраўляючы варшаўскай лiцейнi

Галубовiч Мiхаiл

Ган Томаш, ашмянскi земскi рэгент, камiсар

Гансеўскi Базыль, смаленскi земскi суддзя, гродзенскi камiсар

Гансеўскi Францiшак, гродзенскi земскi суддзя, дазорца, смаленскi гродскi суддзя 1792

Гараiн Ян, камiсар лiтоўскага скарбу 1793, камiсар вайсковы i ўпаўнаважаны ЦД, член камiсii палiцыi ВКЛ 1793

Гарваскi Адам, лiдскi камiсар

Гарлеўскi Аляксандр, дзяржаўца Дубнiк

Гарэцкi Валенцi, гродзенскi камiсар

Гацiскi Бенедыкт, член ЦД

Гаусман Фрыдрых, маёр коннай гвардыi

Гаусман, эканом Дакудава

Гзаловiч Нахiм, арандатар

Гедройц Аўгуст, паручнiк, браслаўскi камiсар

Гедройц Мар'яна

Геневец

Герасiмовiч Клеманс, фельшар

Гiблер Дамiнiк, маркграф палаца Сангушкаў у Гродна

Гiзберт Станiслаў, ашмянскi цывiльна-вайсковы камiсар, завiлейскi камiсар

Гiльдэбрант, расiйскi паручнiк

Гiмбарскi Якуб, сакратар гродзенскай камiсii

Гiмбут Базыль, лiдскi камiсар, дазорца

Гiнет Юзаф, гродзенскi ротмiстр

Гiнет Ян, палкоўнiк гродзенскiх пiкiнераў

Гiнат Юзаф, гродзенскi ротмiстр

Гiняўскi Iгнацi, iнтэндант

Гiршановiч Iцка

Главацкi

Глiнскi Томаш

Глiнскi, плябан Янава

Глiнскi Аўгуст, сакратар ННР

Глiнская

Глушынская Магдалена, старшая гродзенскiх базiльянаў

Глушынскi Iяхiм, лiдскi таргавiчанiн

Глушынскi Матэвуш, лiдскi крымiнальны суддзя

Глушынскi Ян, лiдскi таргавiчанiн

Гоппэ Адам, гродзенскi крымiнальны суддзя

Горская Алена

Горскi Казiмiр, сакратар гродзенскай камiсii

Готлiб Ян, iндурскi млынар

Гоувальт Станiслаў, гродзенскi земскi рэгент, пiсар камiсii

Гоувальт Юзаф, войскi старадубскi

Грабiнскi Юзаф, палкоўнiк гродзенскiх стралкоў

Грабоўскi Ежы, генерал-iнспектар, дзяржаўца Квасаў i Равы, генерал-лейтэнант

Грабоўскi Павел, стараста ваўкавыскi, генерал-маёр

Грабскi Вiнцэнт, ваўкавыскi гродскi судзiц, ашмянскi цывiльна-вайсковы камiсар 1793, камiсар 1794

Градзiцкi Томаш, дазорца Астрыны

Грандзiч

Грынашэўскi Ян, радавы

Грынеўскi Ян, шэф лiтоўскай пешай гвардыi

Губа Мiхаiл, ротмiстр кароннай кавалерыi

Губарэвiч Пётр, лiдскi крымiнальны суддзя

Губарскi Якуб, пiсар у Свiслачы

Губевiч Францiшак, радавы

Гумпрэхт Францiшак, эйшышскi камiсар

Гушча Юзаф, шчучынскi мытны дазорца

Гуйновiч, лiдскi радца

Гутнова Тэрэса

Гутаровiч Iгнацi, ашмянскi цывiльна-вайсковы камiсар, завiлейскi камiсар

Гязенд

Дабравольскi Юзаф, палкоўнiк гродзенскiх пiкiнераў

Давiдовiч Лейзар, арандатар Каралiна

Давiдовiч Хаiм, жыхар Ражанкi

Давыдава Цыруля

Даледскi

Далкоўскi Ян, радца гродзенскага магiстрата, дзяржаўца раганiцкага ключа

Даманскi Iгнат Францiшак, маркграф

Дамброўскi Мартын

Дамейка Мiхаiл

Данкевiч Мартын Юзаф, гродзенскi скарбнiк, цывiльна-вайсковы камiсар, гродскi суддзя i стольнiк 1795, член лiтоўскай канф.1793

Даукша Ян, ксёндз, лiдскi камiсар

Дауман

Даўнаровiч Гiляры, ашмянскi гранiчны камiсар 1793, камiсар 1794

Даўнаровiч Мiхаiл, эканом Бераставiцы, гродзенскi экзактар

Дахтаровiч Канстанцiн, маёр 4-га лiтоўскага палка

Дашкевiч Ежы, лiдскi земскi рэгент, камiсар

Дашкевiч Мiхаiл, дазорца, рэгент архiва скарбовай камiсii ВКЛ 1792

Дваракоўскi Ян

Дзевятковiч Мiкалай, дазорца ў Мастах

Дзедзька Данiла, селянiн

Дзедзька Стэфан, селянiн

Дзескур Мiхаiл, лiтоўскi маёр, маёр гродзенскiх пiкiнераў

Дзескур Ян, палкоўнiк завiлейскi

Дзiвановiч, радавы 8-га лiтоўскага пяхотнага палка

Дзiваў Мiкалай, брыгадзiр

Дзяконскi Антон, гродскi пiсар, надворны лiтоўскi падскарбi

Дзяконскi Ануфрый, стольнiк ваўкавыскi, адмiнiстратар Брэсцкай эканомii

Дзяконскi Мiхаiл, лiтоўскi надворны падскарбi, гродзенскi гранiчны камiсар 1792

Дзядзерка Дамiнiк, палкоўнiк 8-га лiтоўскага палка

Дзяржынскi Мацей, гродзенскi чашнiк, ротмiстр, дазорца ў Янаве

Дзяржынскi Юзаф

Длускi Мiхаiл, всёндз, член ЦД

Дмахоўскi Шыман, ашмянскi ротмiстр, камiсар

Дмiтроўскi Мацей, радавы

Драгоўскi, дазорца кумяльскага ключа

Дубоўскi Себасцьян, ксёндз, лiдскi камiсар

Дуброўскi Мiхаiл, маркграф гродзенскага замка

Дуйкевiч, дзяржаўца адэльскага ключа

Дыбоўскi Томаш, стараста вiрыдаўскi , дзяржаўца язерскага ключа

Дымiнская

Дэбонi, капiтан стралкоў

Дэмбоўскi Тадэвуш, прэзiдэнт Варшавы, упаўнаважаны ННР

Дэпацiн Антон, падпалкоўнiк лiтоўскай артылерыi

Дэрфельдэн Ота Вiльгельм Хрыстафор, генерал-паручнiк

Ельскi Канстанцiн, гродзенскi генерал-маёр

Ельскi Францiшак, палкоўнiк старадубскi

Iванскi

Iвашкевiч Юзаф, ашмянскi цывiльна-вайсковы камiсар, завiлейскi камiсар

Iвашкевiч, капiтан гродзенскiў пiкiнераў

Iгельстром Восiп Андрэевiч, расiйскi пасол

Iгнатовiч Адам, радавы

Iгнатовiч Антон, гродзенскi цывiльна-вайсковы камiсар

Iгнатовiч Ян, гродзенскi камiсар, дазорца гожскi

Iцкавiч Лейзар, арандатар

Жаба Iгнацiй, шамбелян караля, ашмянскi камiсар

Ждановiч, лiдскi камiсар

Жукоўскi Юзаф, паручнiк завiлейскi

Жылевiч Пётр Павел, гродзенскi дазорца

Жылiнскi Людвiк, мерацкi земскi суддзя, чашнiк троцкi, мерацкi камiсар

Жылiнскi Юзаф Антон, гродзенскi войт i цывiльна-вайсковы камiсар

Жынеў Матэвуш, стараста бярэзнiцкi, дзяржаўца Воўпы, гродзенскi дэлягат у генеральную канфедэрацыю ВКЛ 1793 г.

Жытлок Мiхаiл, брэсцкi камiсар

Забела Барбара

Забела Шыман, мiнскi кашталян, генерал-лейтэнант ВКЛ

Заблоцкi Юзаф, ашмянскi земскi суддзя, экзактар, камiсар

Завадскi Юзаф, харунжы хелмскi

Завiстоўскi Шыман, гродзенскi цывiльна-вайсковы камiсар 1792, камiсар 1794

Завiша Каетан, завiлейскi камiсар

Загорскi Ян, гродзенскi таргавiчанiн

Загражскi Iван Аляксандравiч, генерал-паручнiк

Заёнчак Юзаф, генерал-маёр, старшыня ННР

Закржэўскi Ян, прэзiдэнт Варшавы

Залеская Зузана

Залескi Мiхаiл, браслаўскi камiсар

Залескi Станiслаў, гродзенскi дазорца

Залеўскi Станiслаў, гродзенскi дазорца

Залускi, эканом Свiры

Заманскi

Замбржыцкi Мiхаiл, браслаўскi шляхцiч

Замойскi Людвiк, ротмiстр навагрудскi

Занеўскi Антон, рэгент лiтоўскага скарба, экзактар гродзенскi 1793, сакольскi земскi пiсар

Захваловiч Эдвард, рэгент лiдскай камiсii

Здзiтавецкi Станiслаў, пiсар вярбiлаўскай пошты

Златнiцкi Антон, харунжы чырвонагародскi каронны

Зубаў Валерыян Аляксандравiч, генерал-маёр

Зялiнскi Юзаф, харунжы, войт г.Гродна

Зяньковiч Казiмiр, завiлейскi генерал-маёр

Зяньковiч Мiхаiл, лiдскi земскi i крымiнальны суддзя

Зяньковiч Пётр, стараста лудзiцкi, ашмянскi камiсар

Кабылiнскi Казiмiр, эйшышскi камiсар

Кабяляцкi Мiхаiл

Кавалеўскi, плябан у Янаве

Кавалеўскi Ян, ревiзор браслаўскай камiсii

Кадлубоўскi Мiхаiл, генеральны iнспектар вiленскай епархii, плябан бераставiцкi, гродзенскi камiсар

Кайчынскi Ян

Казаноўскi Андрэй, князь, палкоўнiк гродзенскай мiлiцыi

Казаноўскi Рыгор, лiтоўскi метрыкант

Казiмiравiч Павел

Казiнскi, гродзенскi ротмiстр

Казлова Мар'яна

Казлоўскi Стэфан, лiдскi камiсар

Казлоўскi Ян, гродзенскi дазорца

Калантай Гуга, ксёндз, член ННР

Каласоўская

Калiноўскi Ян, селянiн гродзенскай эканомii

Калiнскi Мiхаiл, гродзенскi экзактар, дазорца магазiна

Калповiч Уса Сатус, дазорца луненскага магазiна

Калыша, евангелiцкi плябан у Жупранах, ашмянскi камiсар

Калянiнавiч Янкель

Каляснiцкi Дамiнiк, лiдскi шляхцiч

Камар Стэфан, мiнскi каморнiк, ашмянскi камiсар

Камар Тадэвуш, ашмянскi камiсар

Камароўскi Павел

Каменскi Дамiнiк, браслаўскi харунжы i камiсар

Каменскi Ян, эканом, гродзенскi рэвiзор

Камiнкi, рамеснiк

Камiнскi Ленард, паручнiк ВКЛ, дазорца эйшышскi

Камiнскi Пётр, слонiмскi каморнiк

Камiнскi Тадэвуш, маёр 8-га лiтоўскага палка

Камiнскi Ян, гродзенскi дазорца

Кандыба Станiслаў, гродзенскi ротмiстр, дазорца

Канопка Дамiнiк, пiсар вярбiлаўскай каморы

Канопка Ян, генеральны рэвiзор лiтоўскага скарба, падпаручнiк 1793, гродзенскi камiсар

Кантрым Фердынанд, пiсар вiленскай таргавiцкай канфедэрацыi

Канцэўскi Томаш

Капыцкi Якуб, загадчык палявога камiсарыята, капiтан

Каржанеўскi Ежы, паручнiк 2-га лiтоўскага палка

Каржанеўскi Якуб, маркграф замка

Карвоўская Брыгiта

Карвоўскi Ян, капiтан гродзенскiх стралкоў

Карловiч Людвiк, мерацкi камiсар

Каробчыцкi, эканом

Кароза Матэвуш, дзяржаўца васiлькаўскага староства

Картрынская

Карыцiнскi Лейка, арандатар

Касакоўскi Шыман, палявы гетман ВКЛ, генерал-лейтэнант

Касакоўскi Юзаф, iнфлянцкi бiскуп

Касацкi Станiслаў, ашмянскi земскi рэгент, камiсар

Касiцкi Мiхаiл, плябан у Лунна

Кастравiцкi Iгнацi, лiдскi камiсар, генерал ВКЛ 1792

Кастрамiцiнаў, рускi дызерцiр

Касцюшка Андрэй Тадэвуш, Найвышэйшы начальнiк паўстання

Каханоўскi Мiхаiл, палкоўнiк ВКЛ, член ННР

Кахцiцкi Ежы, гродзенскi ротмiстр

Кашкоўская Вiрыдзiна, старшая гродзенскага кляштара бернадзiнак

Кашкоўскi Казiмiр

Квашэўскi, завiлейскi камiсар

Квiнт Антон, браслаўскi падчашы, камiсар, ротмiстр

Квiнт Валенцi, браслаўскi камiсарКерсноўскi Людвiк, паштмайстар у Аранах

Кеўлiч Алаiз, шамбелян караля, рэвiзор тытунёвы, пiсар крынскага магазiна

Кiляноўскi Антон

Кiнштэт Ежы, дзяржаўца ў гродзенскай эканомii, палкоўнiк гродзенскiх пiкiнераў

Кiнштэт Урсуля, жонка Ежы

Кiркуць Адам, лiдскi мечнiк, эйшышскi камiсар

Клава Тадэвуш, радца гродзенскага магiстрата, прэзiдэнт Гродна

Клакоцкi Станiслаў, брэсцкi камiсар

Кланiцкi Юзаф, гродзенскi гранiчны суддзя, цывiльна-вайсковы камiсар1792, паручнiк

Клiманскi Норберт, гродзенскi палкоўнiк

Клiманскi Юзаф, гродзенскi ротмiстр i палкоўнiк

Клiмантовiч Францiшак, эканом

Клiмашэўскi Якуб, дазорца ў Пiнску

Клiмовiч Юзаф, шамбелян караля

Ключэўскi Iгнат, гродзенскi падпалкоўнiк

Ключэўскi Пётр, гродзенскi чашнiк 1795

Ключэўскi Станiслаў, навагрудскi чашнiк 1792, палкоўнiк каронны, пiсар дакрэтавы Сакольскага павета

Кнорынг Багдан Фёдаравiч, генерал-маёр

Козел Мiхаiл, завiленскi камiсар

Козел Фабiян, ашмянскi шамбелян, камiсар

Козел, плябан у Жупранах

Козiч Ян Юстынiян, плябан у Дуброве, дзяржаўца каменскага ключа

Корн Мацей (Матэвуш), вiкары гродзенскага кляштара кармелiтаў босых

Корсак Тадэвуш, вiленскi генерал-маёр

Корсак Адам Iгнат, ашмянскi земскi суддзя, камiсар

Корсак Антон, генеральны касiр паўстання

Корсак Леанард, падпалкоўнiк 2-га лiтоўскага палка

Корсак Ян, эйшышскi камiсар

Корц Дыянiсiй, лiдскi механiк

Корэва Францiшак, ашмянскi гранiчны камiсар 1792, камiсар 1794

Котвiч

Котка Ян, падполкоўнiк

Коцел Казiмiр, ашмянскi ротмiстр 1792, павятовы генерал-маёр 1794, упаўнаважаны ННР

Крагельскi Мартын, лiдскi ротмiстр i земскi суддзя, эйшышскi камiсар

Крагельскi Франута, рэгент эйшышскай камiсii

Крапiснкi Ян, браслаўскi камiсар

Краскоўскi Iгнацi, шамбелян караля

Крауз Юзаф, хiрург караля

Кронеман Фрыдрфх Вiльгельм, генерал-маёр

Круповiч Мiхаiл, адэльскi дазорца, пiсар мясцовай канфедэрацыi 1793

Круповiч Юзаф, дзяржаўца скiдзельскага ключа

Краснiцкi Юзаф, браслаўскi каморнiк, камiсар

Крашэўская Магдалена, браслаўская паручнiца (самазванка)

Кругельскi Барталамей, лiдскi цывiльна-вайсковы камiсар 1792

Крушэўскi Флор, ксёндз рэктар, лiдскi камiсар

Крывiцкi Ксаверы, стараста Рамейкаў, гродзенскi каморнiк i гранiчны суддзя 1792

Крывiцкi Флор, шамбелян караля, бельскi цывiльна-вайсковы камiсар, 1793, гродзенскi камiсар 1794, ротмiстр

Крыўкоўскi Дзiзма, iнтэндант палiцыi

Крычынскi Юзаф, ротмiстр кавалерыi лiтоўскай

Крычэўскi Самуэль, ротмiстр 5-га палка пярэдняй варты ВКЛ

Кузнiцкi Францiшак, ксёндз, браслаўскi камiсар

Кукевiч Тадэвуш, сакратар вiленскай камiсii i ЦД

Кукель Адам, плябан у Воўчыне, брэсцкi камiсар

Кулакоўскi Караль, пiсар кобрынскай камiсii

Кулiкоўскi Мацей, радавы

Кулiкоўскi Станiслаў, гродзенскi каморнiк, цывiльна-вайсковы камiсар

Кулiкоўскi Станiслаў, шамбелян караля, гродзенскi цывiльна-вайсковы камiсар 1792-1793, камiсар 1794

Кулiкоўскi Францiшак, ашмянскi мешчанiн, камiсар

Кулiкоўскi Якуб

Кунiцкi Антон, ашмянскi мешчанiн, камiсар

Кунцэвiч Адам, ашмянскi земскi суддзя

Кунцэвiч Самсон, лiдскi ксёндз евангелiст, камiсар

Кунцэвiч Юзаф, лiдскi мешчанiн

Купст, паручнiк вiленскай мiлiцыi

Куржанецкi Мiхаiл, iнфлянцкi канонiк

Куржанецкi Якуб, гродзенскi крымiнальны суддзя

Курмановiч Аўдоцця

Кучынскi Юзаф, лiдскi мешчанiн, камiсар

Кучэўскi Павел, генеральны касiр гродзенскага магазiна

Кучэўскi Францiшак, ксёндз, эйшышскi камiсар

Куяўскi Бальтазар, шамбелян караля, стражнiк шабельскай каморы, дазорца ў Сейнах

Лабенскi Юзаф, гродзенскi камiсар

Лабецкi Юзаф, гродзенскi палкоўнiк, камiсар

Лавiцкi Мiкалай, дзяржаўца галынскага ключа, дазорца

Лазоўскi Ян, лiдскi таргавiчанiн

Ланеўскi Антон, гродзенскi экзактар, камiсар

Ланеўскi Рох, плябан у Iўi, ашмянскi камiсар

Лапа Юзаф, старадубскi дэлягат у ЦД

Лапачэўскi, плябан у Янаве

Лапiнскi Даўгiн, рэгент гродзенскiх ксяндзоў кармелiтаў

Ланскi Мiкалай Сяргеевiч, генерал-маёр

Ласi Барыс Пятровiч, генерал-маёр

Ластоўскi, браслаўскi камiсар

Лахнiцкi Iгнацi, палкоўнiк, скарбнiк лiтоўскi, гродзенскi камiсар

Лаўрыновiч Антон, ксёндз

Лаўрыновiч Вiктар, плябан у Каменцы

Лаўрыновiч Юстынiян, вiкары гродзенскага базыялiнс-кага абатства

Лаўцэвiч Гiляры, вiленскi ротмiстр, кантралёр лiтоўскага скарба

Лебкоўская, браслаўская шляхцянка

Лебядзiнскi Сiльвестр, радавы

Лейбовiч Алькон

Лейбовiч Ёсель

Лезаровiч Янкель

Лепарскi Ян, генерал-ад'ютант ВКЛ

Лiнкоўскi Мiхаiл, эканом

Лiпiнскi Стэфан, пiсар эйшышскай парадкавай камiсii

Лiпнiцкi Ежы, падстолi iнфлянцкi

Лiпнiцкi Ксаверы, гродзенскi камiсар

Лiпнiцкi Леапольд, iнтэндант палiцыi, пiсар гродзенскага крымiнальнага суда

Лiсоўскi Рох, плябан у Iўi i Дудзiчах, ашмянскi камiсар

Лiшэўскi Людвiк, палкоўнiк 5-га палка

Лодзя Павел, пiсар сакольскага магазiна

Лук"яновiч Томаш, гродзенскi мешчанiн

Лухоўскi Сцяпан, брэсцкi камiсар

Лучкоўскi Войцех

Лучэўская Канстанцыя

Любамiрскi Мiхаiл, князь, генерал-лейтэнант

Любанскi Юзаф, ротмiстр гродзенскiх гусар

Любанскi Юзаф, смаленскi канонiк, плябан у Ашмянах, ашмянскi камiсар

Любастанкi, дзяржаўца

Любашэвiч Кацярына

Любецкая Тэрэса, княгiня, дзяржаўца сейвеская

Любецкi Францiшак, князь, маршалак пiнскi 1793

Лявiцкi Дыянiсiй, харунжы латышоўскi i брацлаўскi

Ляговiч Юзаф, ашмянскi цывiльна-вайсковы камiсар, стольнiковiч, ашмянскi камiсар

Лянкевiч Мацей, ротмiстр старадубскi

Мазуркевiч Юзаф, браслаўскi дваранiн

Маеўскi Юзаф, лаўнiк гродзенскага магiстрата, дазорца

Макавецкi,  iнтэндант

Макоўскi, эканом Лiды

Макоўскi Ян, дазорца

Макраноскi Станiслаў, генерал-лейтэнант

Макрэцкi Ян, лiдскi земскi суддзя

Максiмовiч Ян, пiкiнер

Малецкi, радавы

Мальскi Блож

Мальчэўскi Мацей, стараста Опсы

Мануцы Станiслаў, стараста Опсы, член генеральнай лiтоўскай канф. 1792

Манюшка Пётр, сакольскi экзактар, пiсар гродзенскай камiсii

Маргевiч

Мароз Габрыэль, ротмiстр

Мароз Ян, гродзенскi падчашы, гродскi i гранiчны суддзя 1792-93

Маркевiч Караль

Маркевiч Мартын, ваўкавыскi паручнiк, гродскi суддзя

Мархелевiч Абрам

Марыконi Бенедыкт, пiсар ВКЛ, член ЦД

Марыноўская Мар'яна

Марэк (Яцэк), арандатар Мерачы

Масевiч Антон, пiнскi каморнiк, ашмянскi камiсар

Маскелевiч Казiмiр, бургамiстр Лiды 1792, лiдскi камiсар

Маскевiч

Масчынскi Адам, харунжы брацлаўскi

Маткевiч Дамiнiк, гродзенскi камiсар

Маткевiч Юзаф, рэгент лiтоўскага скарбу, надворны падкаморы караля

Матушэвiч, парабак

Матушэвiч Мацей, эйшышскi камiсар

Мацееўская Кацярына

Махвiц Клеманс, брэсцкi камiсар

Машэўскi Францiшак, ксёндз, лiдскi камiсар i дазорца

Медушэўскi Юзаф, гродзенскi ротмiстр

Меер Юзаф, гродзенскi камiсар у ЦД

Меер Рахеля, дзяржаўца прэвальскага староства

Меiн Ян, генерал-лейтэнант

Мечнiкоўскi Мартын, ашмянскi харунжы, камiсар

Мiгдал

Мiлкевiч Мiкалай, гродзенскi цывiльна-вайсковы камiсар, ротмiстр 1793, камiсар 1794 г.

Мiрковiч Мiхаiл

Мiрскi Багуслаў, браслаўскi падкаморы, камiсар, упаўнаважаны у ННР

Мiрскi Стэфан, гродзенскi камiсар

Мiрскi Тадэвуш, браслаўскi мечнiк

Мiсевiч Ануфры, ашмянскi скарбовы дваранiн, камiсар

Мiхайлоўскi Антон, дзяржаўца Вырвiшак

Мiхалкевiч Фiлiп, гродзенскi лаўнiк

Мiхальскi Караль, пiсар каронны 1795 г.

Мiхальчэўскi, маёр коннай гвардыi

Мiхневiч Томаш, мерацкi камiсар, дазорца

Мiхаэлiс Пётр, сакратар кузнiцкай пошты

Мiхаэлiс Фiлiп, вiцэ-адмiнiстратар гродзенскай эканомii

Мiхоцкi Юзаф, гродзенскi камiсар

Мiцэвiч Станiслаў, ашмянскi камiсар

Мiцкевiч Томаш, пекар

Мiцкевiч Юзаф, ксёндз, гродзенскi камiсар

Мiцута Антон, гродзенскi харунжы 1792, рэгiментары ваўкавыскай канфедэрацыi 1793

Мразоўскi Францiшак Антон, ротмiстр, iндурскi дазорца

Мракоўскi Ануфрый, эшышскi камiсар

Мроўскi, iндурскi дазорца

Мучынскi Францiшак, гродзенскi камiсар у ЦД, мечнiк i земскi суддзя

Новаконскi Цэзары, браслаўскi земскi суддзя, камiсар

Новаконскi, ксёндз браслаўскi

Новамейскi Войцех, паручнiк каронны, дзяржаўца крынскi i квасаўскi

Навiцкi Iгнат, радавы

Навiцкi Казiмiр

Навiцкi, плябан у Лiдзе

Навумовiч Якуб, селянiн

Навумовiч Яна

Нарвойша Юзаф, ротмiстр, полкоўнiк паспалiтага рушання

Нарбут Дамiнiк, лiдскi ротмiстр, упаўнаважаны у ННР

Нарбут Юзаф, генерал-ад'ютант ВКЛ, палкоўнiк лiдскай мiлiцыi, пiсар камiсii палiцыi ВКЛ 1793, член лiдскай канфедэрацыi 1793

Нарбут Адам, лiдскi земскi суддзя, стольнiк 1793

Нахiмовiч Юдзель

Невяровiч Iгнацiй, завiлейскi камiсар

Несялоўскi Юзаф, навагрудскi ваявода

Несцяровiч

Нiкалаевiч Раман, фельшар

Нямiра Юзаф, капiтан, падпалкоўнiк пiкiнераў

Нямцэвiч Ян, брэсцкi камiсар

Павуцкi Каетан, ротмiстр ваўкавыскi 1788, гродзенскi абозны 1793 i член гродзенскай канфедэрацыi 1793

Падвысоцкi Мiкалай, палкоўнiк 1795

Пажароўскi Казiмiр, плябан у Дубраве, гродзенскi дазорца

Пазняк Вiнцэнт, ашмянскi бургамiстр

Палашэўскi Якуб, браслаўскi камiсар

Палубiнская Марыя, жонка гродзенскага краўчыца Юзафа

Палiкоўскi Гаспар, плябан у Янаве

Панфiлаў Iван, селянiн з Опсы

Панцэржынскi Людвiк, стараста азарыцкi, ротмiстр i цывiльна-вайсковы камiсар, гранiчны гродзенскi камiсар 1792-93

Панятоўскi Станiслаў, брат караля, падскарбi лiтоўскi, генеральны ўпраўляючы каралеўскiмi эканомiямi ў ВКЛ

Панятоўскi Вiнцэнт, пiсар гродзенскай камiсii, сакратар ЦД

Паўлiкоўскi Тадэвуш, лiдскi крымiнальны суддзя i камiсар

Паўлоўская Ганна

Пастальскi, гродзенскi камiсар

Патоцкi Станiслаў Счэсны, генерал кароннай артылерыi

Пац Юзаф, граф, вiлейскi стараста

Пацэвiч Томаш, старшы гродзенскага кляштара бернардынаў

Пачобут Фелiцыян, гродзенскi камiсар, каморнiк 1792

Пашкевiч Бенедыкт, завiленскi камiсар

Пашкевiч Мартын, пiсар брэсцкай камiсii

Пашкевiч Станiслаў, ашмянскi каморнiк, камiсар

Пашкевiч Яцэк, брэсцкi камiсар

Пашкевiч, плябан у Прэнах

Пранеўскi Лонгiн, паручнiк

Пратасевiч Клеменс, лiдскi цывiльна-вайсковы камiсар i член канфедэрацыi 1793 г.

Прозар Караль, упаўнаважаны ВКЛ у ННР

Прыстаноўскi Стэфан, ашмянскi харунжы, камiсар

Петрашкевiч Максiм, таварыш 2 брыгады ВКЛ

Петрашэўскi Якуб

Петрыкоўскi Антон, лiдскi скарбовы дваранiн

Петрыкоўскi Ежы

Пiлецкая Люцыя

Пiлецкi Цiмафей, эйшышскi камiсар

Пiлкевiч Якуб, евангелiцкi плябан у Заблудаве

Пiрускi Юзаф, дазорца ў Астрыне

Пiслевiч Францiшак, ашмянскi ротмiстр, цывiльна-вайсковы камiсар 1792, камiсар 1794

Пiўцэвiч Караль, завiлейскi камiсар

Плоцкi Адам, пiсар гродзенскага магазiна

Плоцкi Юзаф, гродзенскi камiсар

Пузына Iгнацiй, стараста Мiхалiшак i Дзiвiна, арандатар рачного сплаву ў Крулявец

Пузына Ганна, жонка Iгнацiя

Пузына Нiкадзiм, канонiк у Геранёнах, генеральны афiцыял вiленскай епархii

Пуцiлоўскi Бенедыкт, адвакат гродзенскай камiсii

Пуцiлоўскi Тадэвуш, член ЦД

Пялчынскi, ксёндз

Пянкоўская

Пяткевiч Юзаф

Пятровiч Томаш, ашмянскi камiсар

Пятровiч Ян, завiлейскi парадкавы камiсар

Пятэльчыц Войцех

Раецкi Каетан, вiцебскi абозны, член гродзенскай канфедэрацыi 1792

Рагуза Дыянiсiй, аршанскi ротмiстр, гродзенскi камiсар

Радавiцкi Iгнацiй, ваўкавыскi ротмiстр, лоўчы

Радзевiч Вiнцэнт

Радзiвiл Алена (Праздзецкая) княгiня

Радзiвiл Мiхаiл Геранiм, князь, вiленскi ваявода

Радзiвонаўскi Юзаф, лiдскi камiсар

Радзiшэўскi, генерал-ад'ютант

Радзiшэўскi, плябан у Рэчках

Размыстоўскi Павел

Раеўскi Юзаф, лiдскi бургамiстр, крымiнальны суддзя i камiсар

Раймуш, iгумен яблонаўскага манастыра, брэсцкi камiсар

Райскi Стэфан, кобрынскi палкоўнiк

Ракоўскi Ануфры, радавы

Раманоўскi Самуэль

Растальскi Пётр, гродзенскi радца

Расткоўская

Расткоўскi

Расчэўская Мар'яна, капральша

Рафановiч Якуб, вiце-прэзiдэнт гродзенскага магiстрата

Рачуцкi, лiдскi камiсар

Ржэвускi Севярын, гетман польны каронны

Роберсон Антон, iнтэндант у Заблудаве

Ровiнскi Хрыстафор, iнтэндэнт Краснаполля

Рогава

Родзя Эльжбета

Ромар, манахiня

Ромер Антон, трокскi падваявода, член генеральнгай лiтоўскай канфедэрацыi 1792 г.

Рохт Хрысцiян, маёр, дзяржаўца перстунскага ключа

Рубiновiч Ёсель

Рубоўскi Тэадор, губернатар Вялiкабераставiцкага графства, дазорца

Рудзiнскi Ануфрый, ашмянскi паручнiк, завiлейскi камiсар

Руднiцкi Ян, ад'ютант Ш. Касакоўскага

Рудомiн Юзаф, браслаўскi стольнiк, камiсар

Руснiцкая Мар'яна

Ручынскi, плябан у Сейнах

Рыбыцкi Юзаф, ксёндз, лiдскi камiсар

Рыдзеўскi Ян, стараста райгародскi

Рыдзеўскi Павел, ксёндз

Рызманч, маёр 2-га палка

Рыла, паручнiк

Рымашэўскi Павел, эканом Опсы

Рымiнскi Iгнацiй, палкоўнiк прэнскi

Рыхлiцкi Войцех, палкоўнiк каронны

Рыхлоцкi Юзаф, лiдскi камiсар

Рэпнiн Мiкалай Васiльевiч, князь

Рэпнiцкi Ян, селянiн

Рэхцiнг Ян, браслаўскi камiсар

Сабанскi Тадэвуш, ашмянскi будаўнiчы, камiсар

Сабанскi Фелiкс, губернатар дзярэчынскага графства

Сабалеўскi Iгнацiй, галоўны скарбнiк ВКЛ, гродзенскi дазорца

Сабула Францiшак, селянiн

Савiцкi Антон, гродзенскi камiсар, галоўны рэвiзор гродзенскага скарба

Савiцкi Кастула, мерацкi камiсар

Садлуцкi Вiнцэнт, гродзенскi камiсар

Садоўскi Антон, браслаўскi каморнiк, ашмянскi камiсар

Сакалоўскi Ян, гродзенскi ротмiстр, рэвiзор скарбу, гродзенскi камiсар

Саковiч Фабiян, брэскцi камiсар

Салмановiч Ян, шамбелян караля, браслаўскi камiсар

Саматыха Ян, гродзенскi ллллшляхцiч

Сапега Францiшак, князь, генерал

Сарноцкi, селянiн

Сарноцкi Ян, ковенскi камiсар

Сарока Лявон, завiлейскi камiсар

Сахоцкi Мiкалай, лiтоўскi земскi рэгент, дзяржаўца Кумпаль, палкоўнiк стралкоў

Сачок, селянiн

Свiдзерскi Iгнацiй, лiдскi камiсар, рэгент лiдскай канфедэрацыi 1793

Свяжынскi Юзаф, ксёндз, гродзенскi камiсар

Сеген Тадэвуш, войт Ваўкавыска 1793, шэф ваўкавыс-кага паспалiтага рушання

Седлiкоўскi Мiкалай, эйшышскi камiсар

Седнiк Дамiнiк

Седлiкоўскi, дэкан, гродзенскi камiсар

Сезянеўскi Юзаф, гродзенскi камiсар, дазорца, ротмiстр 1792

Серакоўскi Караль, генерал

Серакоўскi Францiшак (?), капiтан пiкiнераў

Сiвiцкi Дамiнiк, старшы гродзенскага кляштара дамiнiканаў

Сiльвестровiч Антон, гродзенскi камiсар

Сiльвестровiч Юлiян, шамбелян караля, смаленскi мастаўнiчы i падкаморы

Сiнiла Юзаф, селянiн з ключа Янаў

Скальскi Тадэвуш, вiленскi ротмiстр, маёр мiлiцыi

Скарбек Iгнацi, гродзенскi канюшы, камiсар

Скiндзер Разалiя

Скiндзер Станiслаў, лiдскi чашнiк

Скоцкi

Скродскi Iяхiм

Скродскi Якуб, капiтан Кароны, гродзенскi каморнiк i гранiчны суддзя

Славiнскi Юзаф, браслаўскi камiсар

Смiгельскi Канстанцiн, завiлейскi камiсар

Собалеў Пётр, дызерцiр

Стамецкi, намеснiк Пiнскай брыгады

Станiшэўскi Мiхаiл, iнфлянцкi канонiк, дэкан, ашмянскi камiсар

Старжынская Кацярына

Старжынскi Мартын, радавы

Старжынскi Павел

Старжынскi Стэфан

Сташкоўскi Матэвуш, радавы

Страдзiнскi Людвiк, браслаўскi

Стржэнiцкi, намеснiк брыгады

Стрыенскi Багуслаў, гродзенскi ротмiстр i палкоўнiк

Стрыенскi Ян Караль, шэф коннай лiтоўскай гвардыi

Стэцкi Францiшак

Сулiстроўскi Стэфан, ашмянскi гранiчны суддзя, камiсар

Сулiстроўскi Тадэвуш, ашмянскi вайсковiч, камiсар

Супiнскi Мартын, ашмянскi судовы падстараста, камiсар

Сухаў Iван, дэзерцiр

Сухадолец Тадэвуш, падпалкоўнiк, гродзенскi камiсар, дазорца

Сухаржэўскi, вартаўнiк

Сухаржэўскi Ян, войскi усхоўскi (каронны)

Сухарскi, ад'ютант 6-га лiтоўскага палка

Сухачэўскi, канюшы

Сучыцкi Адам, мiнскi ротмiстр, ашмянскi камiсар

Сцефановiч Ваўрынец

Сцыпiён Караль, лiдскi генерал-маёр

Сцыпiён Юзаф, экспадстолi 1793, лiдскi судовы стараста

Сырасек Ян, дазорца гродзенскага магазiна

Сядлiцкi Юзаф, эйшышскi генерал-маёр

Сялява

Табалеўскi Ваўрынец, гродзенскi крымiнальны суддзя

Тавянскi Юзаф, iнтэндант

Такаржэўскi Пётр, рэвiзор скарбу, гродзенскi дазорца

Такачэўскi Пётр

Талiбскi Станiслаў, ашмянскi каморнiк, камiсар

Талкоўскi Аляксандр, лiдскi ротмiстр

Талочка Антон

Тамашэўскi Багдан, член ННР

Тамашэўскi Юзаф, харунжы ВКЛ 1792, фуражовы камiсар

Тачылоўскi Пётр, браслаўскi камiсар

Трацэўскi Ян, ашмянскi каморнiк, камiсар

Траццяк Тадэвуш, ротмiстр старадубскi, завiлейскi камiсар

Трубiцкая Клара

Трубiцкi Мiхаiл, шамбелян караля, палкоўнiк гродзенс-кiх стралкоў

Туда Андрэй, радавы

Тукайла Мiхаiл, лiдскi гродскi суддзя, камiсар

Тупальскi Самуэль, лiдскi суддзя, дзяржаўца ключа Бiскупцы

Турскi Антон, член ЦД

Тхарнiцкi

Тызенгауз Антон, вiленскi харунжы, член ЦД

Тышкевiч Рыгор, старшы кляштара гродзенскiх францысканаў

Улан Мустафа, ротмiстр лiтоўскi

Улiнскi Ануфры, ротмiстр ваўкавыскi, падпалкоўнiк артылерыi ВКЛ

Умастоўскi Мартын, лiдскi камiсар

Умастоўскi Якуб, ашмянскi камiсар

Унукоўскi Мiкалай, адвакат у Лiпску

Урублеўскi Iгнацi, радца Гродзенскага магiстрата

Фергiс Юзаф, ковенскi палкоўнiк, упаўнаважаны ННР

Фiлiповiч Аётр

Флеберман, мерацкi камiсар, капiтан пiкiнераў

Франкоўскi Мацей

Францышэвiч Антон, ковенскi камiсар

Францэвiч

Фрэйлiх Кляра, жонка капiтана Караля

Фуярскi Тадэвуш, лiдскi камiсар

Хаймовiч Аўсей, гродзенскi яўрэй

Хаймовiч Лейзар

Хаймовiч Моўша

Халецкi Пётр, завiлейскi камiсар

Халецкая Урсуля, дзяржаўца камянецкага ключа

Халецкi Юзаф, ксёндз, браслаўскi камiсар

Хамiнскi Канстанцiн, завiлейскi камiсар

Хамiнскi Iяхiя, завiлейскi камiсар

Хацяноўскi Юзаф, всёндз, гродзенскi камiсар

Хiлiмонава Кацярына

Ходзька Людвiк, ашмянскi лоўчы, камiсар

Храптовiч Iяхiм, гродзенскi камiсар

Храптовiч Iяхiм, лiтоўскi канцлер

Храптовiч Караль, гродзенскi судовы стараста

Храптовiч Фабiян, харунжы таўрогiнскi, ашмянскi камiсар

Хржыжаноўскi Гiлярый, аршанскi цывiльна-вайсковы камiсар 1792, завiлейскi камiсар

Церпiлоўскi Тадэвуш Цыпрыян, эканом, сарбнiк парнаўскi 1788

Цехановiч Iгнацiй, маёр 5-га лiтоўскага палка

Цiханскi Данiэль, ротмiстр саколькi

Цiхоцкi Метаз, ксёндз, гродзенскi дазорца

Цыцыянаў Павел Дзмiтрыевiч, генерал-маёр

Цярлецкi Ануфры, пiсар галынскага магазiна

Чартарыжскi Адам, князь, генерал каронны

Чэховiч Вiктар, ашмянскi земскi суддзя, камiсар

Чэховiч Iгнацi, завiлейскi камiсар

Чэховiч Мацей, завiлейскi камiсар

Чэховiч Томаш, браслаўскi камiсар

Чэховiч Фiлiп, завiлейскi камiсар

Чыж Антон, ашмянскi камiсар

Чэрнiцкi Мiхаiл, мазырскi скарбнiк, ашмянскi камiсар

Чэх Томаш, сакратар ННР

Чэхiлоўская-Мiхайлава

Шабуневiч Мiхаiл, смаленскi ротмiстр

Шавельскi Мiкалай, скарбовы стражнiк ВКЛ 1792

Шадзiнскi Людвiк, селянiн з Опсы

Шалевiч Дамiнiк, лiдскi камiсар

Шалевiч Мацей, адвакат у Крынсках, лiдскi камiсар

Шалевiч Юзаф, лiдскi камiсар

Шаняўскi Iгнат, гродзенскi камiсар

Шанюта Стэфан, селянiн

Шапшэвiч Аўрам

Шауман, iнтэндант Калетна

Шацiла, браслаўскi камiсар

Шаеўла Янкель

Шацюк (Тадэвуш ?) скарбовы дваранiн

Швыкоўскi Ян, член вiленскай таргавiцкай канфедэра-цыi, павешаны

Шломавiч Арон

Шломавiч Iавель

Шломавiч Iсак

Штадзен, браслаўскi

Штэйцiн Багуслаў, падпалкоўнiк 1-га лiтоўскага палка

Шуберт, дзяржаўца

Шукевiч Адам, слонiмскi стольнiк

Шульц Юзаф, ксёндз вiлькамiрскi, камiсар

Шумiнскi Казiмiр, гродзенскi ротмiстр

Шумiнскi Пётр, дазорца ў Крынках

Шумкоўскi Аляксандр, лiдскi камiсар

Шумкоўскi Вiктар, гродзенскi гродскi i гранiчны суддзя 1792, краўчы, камiсар

Шумскi Якуб, вiленскi ротмiстр, радавы апалчэння

Шындзер Юзаф, капiтан гродзенскай мiлiцыi

Шэлпах (Шэйбах) Юзаф, гродзенскi скарбнiк

Шэмет Аўгуст, лiдскi чашнiк, земскi суддзя, член мясцовай канфедэрацыi 1793, крымiнальны суддзя i камiсар

Шчыт Юзаф, шамбелян караля, ашмянскi камiсар

Эйсмант Анзельм, гродзенскi земскi суддзя i член мясцовай канфедэрацыi 1792, земскi пiсар 1793

Эйсмант Антон, гродзенскi палкоўнiк i камiсар

Эйсмант Ежы, iнфлянцкi канонiк, гродзенскi дэкан, плябан у Эйсмантах, камiсар

Эйсмант Адам, гродзенскi ротмiстр, гранiчны суддзя 1792

Эйсмант Андрэй, гродзенскi земскi i гродскi суддзя, камiсар

Эйсмант Бенавентура, гродзенскi земскi рэгент

Эйсмант Багумiла, жонка Антона

Эйсмант Мацей, гродзенскi стольнiк, вiцэ-адмiнiстратар гродзенскай эканомii

Эйсмант Фердынанд, гродзенскi войскi i гранiчны камiсар

Эльснер Антон, рэгент мерацкай камiсii

Эльснер Вiнцэнт, мерацкi камiсар

Эрэнкрэйц Мiхаiл, гродзенскi скарбовы кантралёр 1792, камiсар

Юда, лiдскi яўрэй

Юдзiцкi Юзаф, стражнiк ВКЛ, рэчыцкi судовы стараста, генерал-лейтэнант

Юндзiл Пётр, гродзенскi гранiчны камiсар 1792, генерал-ад'ютант ВКЛ

Юндзiл Францiшак, гродзенскi падкаморы i гранiчны камiсар 1792, ротмiстр

Юндзiл Юзаф, гродзенскi цывiльна-вайсковы камiсар

Юрага Антон, ашмянскi ротмiстр, цывiльна-вайсковы камiсар 1792, камiсар

Юст Фрыдрых, маёр лiтоўскай артылерыi

Юрэвiч Караль, палкоўнiк 3-й лiтоўскай брыгады

Юрэвiч Тадэвуш, езуiт, рэктар гродзенскiх школ, камiсар

Ягадзiнскi Лявон, паручнiк

Ягмiн Павел, брэсцкi камiсар, кобрынскi харунжы, вiцэ-адмiнiстратар брэсцкай эканомii

Язерскi Казiмiр, шамбелян караля, генеральны касiр скарбу ВКЛ, гродзенскi скарбнiк

Якубоўскi Пётр, паручнiк, ад'ютант 7-га лiтоўскага палка

Яленскi Юзаф, мазырскi краўчы, трокскi земскi суддзя

Яноўскi Ежы, iгумен вiленскага праваслаўнага манастыра, вiленскi камiсар

Янулевiч Ежы, селянiн

Янушкевiч Пётр, пiсар тытунёвых збораў Гродна, дазорца гродзенскай мануфактуры

Ясiнскi, ляснiчы ў Богiне (Браслаўскi павет)

Ясiнскi Ян, загадчык гродзенскай друкарнi 1792, пiсар гродзенскага магазiна, камiсар

Ясiнскi Якуб, генерал-лейтэнант

Яскевiч Барталамей

Яч Iгнат, камiсар i рэгент лiдскага крымiнальнага суда

Яч Фульгенд, эйшышскi камiсар

Змест

№ 1. 8 мая. Заклік Часовай рады Мазавецкага княства да агульнага узбраення ВКЛ                                                                                                              10

№ 2. 4 чэрвеня. Прадпісанне Найвышэйшай нарадовай рады аб паўсюднай арганізацыі парадкавых камісій                                                          10

№ 3. 9 чэрвеня. Прадпісанне ННР аб паслухмянасці ўпаўнаважанаму Катлу                                                                                                                           12

№ 4. 18 чэрвеня. Рэквізіцыя ННР у ЦД аб падсумаванні спраў таргавіцкай канфедэрацыі                                                                                           13

№ 5. 18 чэрвеня. Рэзалюцыя ННР на розныя прапановы Кобрынскай парадкавай камісіі                                                                                                       14

N 6. 21 чэрвеня. Рэзалюцыя ННР адносна аплаты сукна з гродзенскай фабрыкі                                                                                                                                  15

№7. 27 чэрвеня. Рэзалюцыя ННР аб назначэнні складу Брэсцкай парадкавай камісіі                                                                                                   15

№ 8. 15 ліпеня. Рэзалюцыя ННР на меркаванні ЦД BKЛ аб  яўцы на паспалітае рушанне застаўнікоў і пасэсараў                                                      16

№ 9. 21 ліпеня. Адказ ННР на пажаданні гродзенскага генерал-маёра А.Казаноўскага адносна асігнаванняў гродзенскай касе...                             16

№ 10. 5 жніўня. Рэзалюцыя ННР адносна розныхэканамічных пытанняў                                                                                                                               17

№ 11. 16 кастрычніка. Тлумачэнні Віленскай парадкавай камісіі перашкод пры рааліаацыі універсала ад 6 чэрвеня аб паспалітымрушанні                                                                                                                                                    18

№ 12. 30 красавіка, Рапарт парадкавай камісііАшмянскага павета аб адкрыцці сваёйпрысутнасці                                                                                      20

№ 13. 12 мая. Рапарт бурмістра Ашмян у віленскі магістрат аб ваеннайабстаноўцы                                                                                                             21

№ 14. 29 ліпеня. Ранарт парадкавай камісіі Ашмянскага павета аб сваім складзе                                                                                                                               22

№ 15. 16 мая. Рапарт Завілойскай парадкавай камісіі аб цяжкасцях у сваёй дзейнасці                                                                                                           26

№ 16. 81 мая. Прадстаўленне Завілейскай парадкавай камісіі перашкод пры публікацыі увіверсалаў......                                                                                  26

№ 17. 14 чэрвеня. Даклад завілейскай камісіі аб безабароннасці сваіх дзеянняў                                                                                                                                 27

№ 18. 11 ліпеня. Рапарт эавілейскай камісіі аб змене сваёй дыслакацыі                                                                                                                                              28

№ 19.11 ліпеня. Выпіска з пратаколу штодзённых чыннасцяў ваенна-парадкавай камісіі Завілейскага павета                                                            29

№ 20. 4 жніўня. Рапарт Завілейскай камісіі аб сваіх чыннасцях пасля 11 ліпеня                                                                                                                                 31

№ 21. 18 жніўня. Тлумачэнні Завілейскай камісіі сваіх вандровак                                                                                                                                                        34

№ 22. 29 мая. Рапарт камісіі Эйшышскага павета аб самавольных уцёках сялян у валанцёры і замяшаннях пры гэтым                                          36

№ 23. 27 чэрвеня. Адказ эйшышскай камісіі на скаргі шляхты аб стратах пры зборы паспалітага рушання                                                                         36

№ 24. 1 верасня. Справаздача эйшышскай камісіі аб выкананні фінансавых даручэнняў                                                                                            37

№ 25. 6 мая. Паведамленне камісіі Лідскага павета аб першых падзеях свайго існавання                                                                                                                  39

№ 26. 23 чэрвеня. Прадстаўленне лідскай камісіяй цяжжкасцяў пры фарміраванні павятовага апалчэння                                                                           40

№ 27. 25 чэрвеня. Рапарт лідскага бургамістра Ю.Раеўскага аб пагрозах і рабунках непрыяцеля вакол Ліды                                                                          42

№ 28. 13 ліпеня. Рапарт членаў крымінальнага суда Лідскага павета аб пачатку сваёй дзейнасці                                                                                         44

29. 16 ліпеня. Рапарт лідскага рэктара Ф.Крушэўскага аб захопе Ліды                                 .................................................................................................................................. 45

№ 30. 4 жніўня. Рапарт лідскай камісіі з месца новай дыслакацыі...........                                               ............................................................................................. 47

№ 31. 12 жніўня. Рапарт лідскай камісіі з апісаннем сутычкі пад Слонімам                                          ....................................................................................... 48

№ 32. 20 жніўня. Рапарт лідскай камісіі аб першых сваіх дзеяннях у Новым Двары                             .............................................................................................             50

№ 33. 26 жніўня. Справаздача лідскай камісіі аб тыдні сваіх дзеянняў                                                                                                                                                 52

№ 34. 26 жніўня. Распараджэнне ЦД BKЛ адносна забеспячэння войскаў                                                                                                                               55

№ 35. 26 жніўвя. Адказ лідскай камісіі на розныя загады ЦД BKJI...........                                                                                                                                57

№ 36. 26 жніўня. Справаздача лідскай камісіі на розныя загады аб харчу                                                                                                                                           57

№ 37. 27 жніўня. Хадайніцтва камісара Ю.Шалевіча аб сваёй працы..                                                                                                                                                 59

№ 38. 1 верасня. Рапарт лідскага аддзелу харчу аб сваёй дзейнасці                                                                                                                                        59

№ 39. 1 верасня. Рапарт вайсковага аддзела лідскай камісіі аб забеспячэнні войска                                                                                                    61

40, 2 верасня. Справаздача лідскай камісіі затыдзень дзейнасці                                                                                                                              62

№ 41. 4 верасня. Данясенне лідскай камісіі аб ваенных здарэннях                                                                                                                                           65

№ 42. 12 верасня. Данясенне камісара Я.Габіхта у лідскую камісію                                                                                                                                        67

№ 43. 12 верасня. Адрас лідскай камісіі з поваду шпіёнства Ю. Кучынскага                                                                                                   68

№ 44. 13 кастрычніка. Апісанне камісарам Ф. Машэўскім рабункаў расійскіх войскаў у Лідзе                                                                                             69

№ 45. 13 кастрычніка. Допыт лідскага мешчаніна, абывацеля Ю. Кунцэвіча                                                                                                                72

№ 46. 14 кастрычніка. 3 допыту лідскага магістрата аб налётах ворага                                                                                                                                              78

№ 47. 17 кастрычніка. Рапарт лідскай камісіі аб небяспецы Астрыні..                                                                                                                                                 76

№ 48. 26 кастрычніка. Рапарт лідскай камісіі аб апошніх сваіх дзеяннях са Скідзеля                                                                                                                         77

№ 49. 27 жніўня. Даклад кобрынскай камісіі аб цяжкасцях у сваёй дзейнасці                                                                                                                         78

№ 50. 25 мая. Рапарт браслаўскай камісіі аб паўторных выбарах свайго складу                                                                                                                                 80

№ 51. 3 чэрвеня. Справа аб арышце маёмасці графоў Мануцы    81

№ 52. 6 чэрвеня. Рацарт браслаўскай камісіі аб розным...                        . 82

№ 53. 5 ліпеня. Даклад браслаўскай камісіі аб недахопах кадраў           83

№ 54. 14 ліпеня. Справаздача браслаўскай камісіі аб сваёй папярэдняй дзейнасці                                                                                                                             84

№ 55. 23 ліпеня. Паведамленне браслаўскай камісіі аб пераносе сваёй прысутнасці ў Анікшты                                                                                            92

№ 56. 2 чэрвевя. Зварот мерацкай камісіі, занепакоенай лёсам паўстання                                                                                                                               93

№ 57. 13 мая. Даручэнні гродзенскай парадкавай камісіі свайму дэлягату у Часовую раду                                                                                        95

№ 58. 13 мая. Апісанне пачатку дзейнасці гродзенскай камісіі.   96

№ 59. 18 мая. Рапарт начальніка гродзенскай міліцыі К. Ельскага. 100

№ 60. 14 мая. Рапарт К.Ельскага адносна кантрыбуцыі з Гродні                                                           ...................................................................                           101

№ 61. 16 мая. Рэзалюцыя Вышэйшай літоўскай рады адносна дызерціраў                                                                                                                    103

№ 62. 18 мая. Меркаванні Вышэйшай рада ВКЛ адносна збору рэкрутаў                                                                                                                                           104

№ 63. 19 мая. Запрос А.Казаноўскага адносна пастаўкі валанцёраў                                                                                                                                                     106

№ 64. 24 мая. Апраўданні гродзенскіх таргавічан у сваёй нявіннасці     106

№ 65. 30 мая. Адказ Т.Касцюшкі на спрэчныя моманты у дзейнасці мясцовых камісій ВКЛ                                                                                                107

№ 66. 7 чэрвеня. Пастанова Часовай рады ВКЛ наконт арыштаваных таргавічан                                                                                                                               109

№ 67. 22 чэрвеня. Скарга дэпутацыі бяспекі на разлад вайсковай субардынацыі на розных пытаннях                                                                                  111

№ 68. 27 чарвеня. Пранановы гродзенскай камісіі ў адносінах да фарміравання паспалітага рушання                                                                                  112

№ 69. Апісанне гродзенскай камісіі сваіх чыннасцяў з 10 да 30 чэрвеня                                                                                                                                             113

№ 70. 4 ліпеня. Пастанова гродзенскай камісіі аб фінансаванні выправы К.Ельскага ў бельскую зямлю                                                                                  138

№ 71. 4 ліпеня. Паведамленне гродзенскай камісіі аб гатоўнасці выканаць Паланецкі універсал Т.Касцюшкі                                                   138

№ 72. 4 ліпеня. Праект найма сялян гродзенскай парадкавай камісіі                                                                                                                                                   189

№ 73. 7 ліпеня. Рапарт гродзенскай камісіі аб розным К.Ельскага                                                                                                                                                                   143

№ 74. 8 ліпеня. Водгук аддзела Цэнтральнай дэпутацыі на праект прымусовага найма гродзенскай камісіі                                                                       147

№ 75. 8 ліпеня. Рапарт гродзенскай камісіі аб тыднёвай дзейнасці                                                                                                                                                    147

№ 76. 9 ліпеня. Сведчанне гродзенскай камісіі аб стане узбраення навета                                                                                                                              156

N 77. 10 ліпеня. Адрачэнне Т.Клавы ад урада .прэзідэнта Гродна                                                                                                                                                                    157

№ 78. 12 ліпеня. Рапарт Ф.Бауфала аб выкананні сваёй дазорскай дзейнасці ..................                                                                                                       157

№ 79.17 ліпеня. Апраўданні гродзенскай камісіі на сваю несубардынацыю                                                                                                                 159

№ 80. 19 ліпеня. Данясенне гродзенскай камісіі аб устанаўленні дазораў у павеце                                                                                                                            160

№ 81. Справаздача гродзенскай камісіі аб сваёй дзейнасці паміж 12 і 19 ліпеня                                                                                                                                 161

№ 82. 20 ліпеня. Хадайніцтва Ф.Боуфала аб паскарэнні рэалізацыі праекта прымусовага найма        .                                                       172

№ 83. Дыяруш чыннасцяў гродзенскай парадкавай камісіі з 19 да 26 ліпеня                                                                                                                           173

№ 84. 1 жніўня. Рашэнне гродзенскай камісіі аб секвестры маёнткаў удзельнікаў таргавіцкай канфедэрацыі                                                            184

№ 85. Дыяруш дзейнасці гродзенскай камісіі з 3 да 9 жніўня       185

№ 86. Справаздача аддзела харчавання гродзенскай камісіі з 10 да 16 жніўня                                      .................................................................. . 189

№87. Рапарт гродзенскай камісіі аб пленарнай дзейнасці з 4 да 17 жніўня                                                                                                                            195

№ 88. Справаздача аддзела харчу гродзенскай камісіі аб дзейнасці з 16 да 23 жніўня                                                                                                            210

№ 89. 22 жніўня. Перасцярогі Цантральнай дэпутацыі адносна раздваення сваёй ўлады з-за самадзейнасці А.Тызенгауза                         214

№ 90. 23 жніўня. Пастанова Цэнтральнай дэпутадыі адносна праціўнікаў паўстання па звароту Ф.Боуфала                                                     215

№ 91. 24 жніўня. Тлумачэнне Цэнтральнай дэпутацыі свайго непакою ад пагрозы двоеўладдзя ў паўстанні BKЛ                                                          216

№ 92. 25 жніўня. Зварот гродзенскай камісіі ў Центральную дэпутацыю з просьбай аб павелічэнні платы камісарам                                                      218

№ 93. 26 жніўяя. Зварот гродзенскай камісіі ў Цэнтральную дэпутацыю з пытаннем аб суднах і рускіх палонных .........................................................................................                       219

№ 94. 26 жніўня. Загад Цэнтральнай дэпутацыі ўсім парадкавым камісіям аб адачы ўсіх рахункаў у генеральную касу BKJI...                 .220..

№ 95. 26 жніўня. Хадайніцтва ваўкавыскіх таргавічан да ўпаўнаважанага Т.Касцюшкі аб вызваленні на парукі..................................................................................................... 221

№ 96. 27 жніўня. Адозва Цэнтральнай дэпутацыі на пагрозу двоеўладдвя                                                                                                                   222

№ 97. 28 жніўня. Напамін гродзенскай камісіі пра свой праект прымусовай паншчыны у Вышэйшую раду........................................................................................................... 223

№ 98. 29 жніўня. Адозва гродзенскай камісіі да абывацеляў навета з нагоды нарыхтоўкі вайсковага нравіянту................................................................................................................ 224

№ 99. 30 жніўня. Тлумачэнне аддзела гродзенскай каміссіі сваёй кампетэнцыі на прыкладзе пакражы каня яўрэя І.Шломавіча                226

№ 100. Рапарт аддзела харчу гродзенскай камісіі аб сваёй дзейнасці паміж 24 і 31 жніўня                                                                                                   227

№ 101. Рапарт аб пленарных пасяджэннях гродзенскай камісіі з 24 да 31 жніўня                                 233

№ 102. 2 верасня. Зварот Цэнтральнай дэпутацыі да абывацеляў з аб’явай аб разліку скарбовымі білетамі за харчовыя рэквізіцыі...........................................................................................             246

№ 103. Рапарт аб дзеяннях аддзела харчу гродзенскай камісіі з 1 да 7 верасня                        247

№ 104. Справаздача гродзенскай камісіі з 1 да 7 верасня....................... 255

105. Дыяруш дзеянняў гродзенскага аддзела харча з 7 да 13 верасня                                                                                                                                                         264

106. Дыяруш гродзенскай камісісі з 7 да 14верасня                 270

107 18 верасня. Зварот дырэктара гродзенскай мануфактуры Я.Бульчынскага                                                                                                                   282

№ 108. 19 верасня. Паведамленне палкоўніка Ю.Нарбута аб абаротах непрыяцеля                                                                                                               283

№ 109. 20 верасня. Зварот гродзенскай камісіі ў Вышэйшую раду з тлумачэннем цяжкасцяў уласнага ўрадавання     .                                              284

№ 110. 20 верасня. Рапарт гродзенскага ўпраўляючага М.Эйсманта адносна тэрытарыяльных прэтэнзій мерацкай камісіі                                           286

№111. Дыяруш аддзела харчу гродзенскай камісіі паміж 14 і 20 верасня          ..                                                                                                                               287

№112. Справаздача гродзенскай камісіі аб сваіх пленумах з 14 па 21 верасня                                                                                                                        296

№ 113. 24 верасня. Зварот гродзенскай камісіі ў ЦД з прапановай справядлівага размеркавання скарбовых асігнацый                                                306

№ 114. 27 верасня. Заява гродзенскагагенерал-маёра А.Казаноўскага адносна фурманак                                                                                                    306

№ 115. 27 верасня. Загад Цэнтральнай дэпутацыі кляштарам тэрмінова здаць рахункі каштоўнасцяў            ...                                                                               306

№ 116. Справаздача аддзела харчу гродзенскай камісіі ад 21 да 28 верасня                                                                                                                           ..307

№ 117. Дыяруш гродзенскай камісіі з 21 да 28 верасня                315

№ 118. 30 верасня. Разлік гродзенскай камісіі падрада з яўрэямі 324

№ 119. 30 верасня. Зварот гродзенскіх купцоў у ЦД BKЛ за аплатай падрада сукна...............                                                                                              324

№ 120. 1 кастрычніка. Меркаванні гродзенскай камісіі аб цяжкасцях пры нарыхтоўцы харчовых запасаў                                                                                  326

Навуковае выданне

Анішчанка Яўген Канстанцінавіч

ЗВОР ТВОРАЎ У ШАСЦІ ТАМАХ ТОМ 1

КАМІСАРЫ КАСЦЮШКІ

Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі

У аўтарскай рэдакцыі

Камп’ютарны набор Таццяны Пуцейка

Адказны за выпуск Віктар Хурсік

Падпісана ў друк 21.01.2004. Фармат 60x84 1/16. Папера афсетная. Гарнітура Школьная. Афсетны друк. Ум.-друк. арк. 21,2. Улік.-выд. арк. 12,32. Наклад 150 асобнікаў. Замова 296

Індывідуальны прадпрымальнік Віктар Хурсік

Ліцэнзія ЛВ 673 выдадзена 18.11.2002

220117 Мінск, прасп. імя газ. “Известия”, д.67, кв. 31. тал. 2703382

Надрукавана з арыгінал-макета выдаўца ў друкарні УП *Ходр“ ВелТІЗ.

220004 Мінск, вул. Вызвалення, 9.

Ліцэнзія ЛП № 91 выдадзена 12.12.2002